Češi a dobročinnost

31. 01. 2007
Společnost Factum Invenio realizovala dvě terénní šetření, která si kladla za cíl zjistit více o postojích české veřejnosti k podpoře a znalosti humanitárních organizací. V prvním výzkumu se jednalo o opakované šetření na základě dohody s Českým výborem pro UNICEF, který měl za cíl zjistit znalost a míru přispívání české veřejnosti humanitárním organizacím působících v ČR.

Výzkum byl realizován v roce 2006 na reprezentativním vzorku 500 obyvatel ČR. Sběr dat probíhal v období od 21. – 23. prosince 2006. Druhé šetření bylo realizováno z iniciativy Factum Invenio v rámci kontinuálního omnibusového šetření na reprezentativním vzorku 1036 obyvatel a sběr dat byl uskutečněn v období od 13. – 18. prosince 2006. Oba výzkumy byly realizovány metodou řízených telefonických rozhovorů (CATI – Computer Assisted Telephone Interview).

Příspěvky obyvatel na humanitární účely

Dvě třetiny (66 %) obyvatel uvádějí, že v uplynulých dvou letech přispěli některé z humanitárních organizací, více než polovina obyvatel (52 %) přispěla podle svého vyjádření opakovaně. Srovnáme-li data z posledního šetření s předešlými ukazuje se, že dobročinnost je ve společnosti zakořeněná jako relativně stabilní jev a vykazuje mírný nárůst (oproti r. 2004 se zvýšil počet přispívajících lidí o 10 %)
Atypickým v tomto ohledu byl rok 2005, kdy přírodní neštěstí v jihovýchodní Asii, vlna tsunami vzbudilo ve veřejnosti vysoký zájem o pomoc postiženým. „Z výzkumů obecně vyplývá, že lidé v České republice jsou relativně štědří a ochotni finančně přispět na humanitární účely, ovšem musí dopředu vědět, který konkrétní projekt dané organizace mohou podpořit.“, říká Radka Dvořáková ze společnosti Factum Invenio.

Podpora na činnosti UNICEF

V loňském roce 2006 podpořila UNICEF téměř čtvrtina obyvatel (23 %), z toho 13 % lidí na činnost organizace přispělo opakovaně. Ve srovnání s rokem 2005, kdy byl nárůst příspěvků zaznamenán, jde o stabilní počet dárců. V roce 2004 pomoc (jednou, či několikrát) UNICEF deklarovalo jen 11 % obyvatel.
V roce 2006 byli největšími dárci lidé středoškolsky vzdělaní (28 %), naopak lidé se základním vzděláním jsou mezi dárci UNICEF zastoupeni nejméně (nepřispělo 82 % lidí).

Důvody proč lidé přispívají

Největší motivací lidí k přispívání na činnosti humanitárních organizaci je podle jejich výpovědí především vnímání nepříznivé životní situace trpících lidí vedoucí k silnému pocitu solidarity.

Většina lidí solidaritu vnímá jako rozhodně či spíše významný důvod k příspěvku (průměrné skóre tohoto faktoru na škále 1-5, kde 1 = rozhodně nedůležitý a 5= velmi důležitý je 3,9). Jako druhý významný faktor pro rozhodování o pomoci je vnitřní přesvědčení lidí a schopnost vidět neštěstí druhých lidí. I v tomto případě lidé faktor považují často za spíše či rozhodně důležitý (průměrné skóre tohoto faktoru na škále 1-5 je 3,7).

Třetím velmi významným motivem proč Češi humanitárním organizacím přispívají je, dle jejich názoru, nedostatečná péče státu o skupiny lidí v nouzi (pozn. příkladem takové ohrožené skupiny jsou např. lidé postiženi povodněmi či větrnou bouří) vedoucí lidi k nutnosti vzájemně si pomáhat – průměrné skóre tohoto faktoru na škále 1-5 je 3,6.
Z celkového hlediska je ovšem také důležitá samotná aktivita organizací, které žádají pomoc pro svou činnost. Vliv apelů humanitárních organizací na ochotu lidí přispívat považují lidé za čtvrtý nejvlivnější impuls pro jejich rozhodování.

Znalost upoutávek humanitárních organizací v médiích

V době před vánočními svátky viděly upoutávku na humanitární organizace více jak dvě pětiny (45 %) obyvatel České republiky. Nejčastěji uváděnou televizní stanicí, na které měli diváci možnost spoty shlédnout, byla veřejnoprávní ČT1, kterou uvedly více než dvě pětiny obyvatel (43 %). Televizi Nova v této souvislosti uvedlo 32 % a Primu 15 % obyvatel.

Na otázku, které organizace se lidem v souvislosti s upoutávkami vybaví, si nejvíce lidí zapamatovalo názvy organizací UNICEF a Člověk v tísni, zmínila je vždy téměř čtvrtina (23 %) obyvatel.

Které humanitární organizace si v souvislosti s upoutávkami vybavíte