Češi a telemarketing

30. 03. 2006
Společnost Factum Invenio uskutečnila v rámci svého programu Factum Omnibus další z řady pravidelných výzkumů Postoje české veřejnosti k reklamě. Dotazování proběhlo ve dnech 2.-7.12.2005 metodou řízených osobních rozhovorů na reprezentativním výběrovém souboru 1038 občanů České republiky ve věku od 15 let, získaném kvótním výběrem. Výzkum navazuje na výsledky šetření, které od roku 1993 prováděla agentura Marktest, a.s. Doposud bylo realizováno celkem 23 reprezentativních výzkumů, jejichž výsledky tvoří ucelenou vývojovou řadu.

Podrobné výsledky jsou obsaženy v závěrečné zprávě z výzkumu, kterou je možno objednat jako volně prodejnou studii.

Zkušenost s telemarketingem
Zkušenost s telemarketingem měla za uplynulý rok téměř polovina Čechů (48 %). Desetině lidí (11 %) se stalo mnohokrát, že někdo zavolal a nabízel jim zboží, služby nebo členství v klubech, více než třetině (37 %) se to stalo „párkrát“. Žádnou zkušenost s telemarketingem během posledních dvanácti měsíců naopak nemá 50 % občanů a 2 % lidí nevědí nebo si nedokáží vzpomenout.

Postoje k telemarketingu
„Pouze 6 % lidí, kteří se v uplynulém roce s telemarketingem setkali, tento způsob nabízení zboží zajímá a je rádo, že jim firmy touto cestou něco nabízejí“, uvedla Martina Rubášová ze společnosti Factum Invenio. Zbytek populace je rozdělen na dva přibližně stejně početné tábory: 48 % občanů, kteří byli telemarketingem osloveni, nabízení zboží a služeb po telefonu sice nevadí, ale na druhou stranu to nijak zvlášť nevítají, a pro 45 % z nich je to naopak nepříjemné.

GRAF - V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ

Způsob nabízení zboží a služeb po telefonu častěji nepříjemný mužům (52 % mužů oproti 39 % žen), lidem ve věku od 30 do 44 let (53 %) a mírně častěji i vysokoškolsky vzdělaným občanům (51 %). To, že je nabízení služeb a zboží prostřednictvím telefonu zajímá a že jsou rádi, když jim takto něco nabízejí, výrazně častěji uvádějí lidé žijící ve velkých městech nad 100.000 obyvatel a mírně častěji též lidé ve věku 45 až 59 let.