CEUM 2005 - Spokojenost obyvatel České republiky s dodavateli a dodávkami energetických zdrojů, s komunálními službami a situace v oblasti třídění odp

09. 08. 2005
Společnost Factum Invenio v letošním roce realizovala další vlnu výzkum trhu typu business-to-consumer, zaměřeného na maloodběratele – domácnosti s názvem „Central Europe Utility Market 2005“ (dále CEUM). Do tohoto výzkumu jsme také nově zařadili otázky týkající se třídění odpadů a spokojenost s komunálními službami.

Jedná se již o třetí vlnu výzkumu. První vlna výzkumu byla realizována v dubnu 2003 na vzorku 1012 dotázaných, druhá vlna proběhla v březnu 2004 na vzorku 1053 dotázaných a tato, třetí, vlna proběhla v květnu 2005 na vzorku 530 dotázaných. Respondenti jsou vybíráni kvótním způsobem (tedy na základě demografických dat podle pohlaví, věku, vzdělání a regionu). Jedná se o reprezentativní vzorek populace ČR.

Výstupem výzkumu je volně prodejná studie, která mapuje následující témata za celou ČR i za jednotlivé kraje:
· využívání jednotlivých energetických zdrojů pro topení, vaření, svícení a ohřev vody
· zdroje dodávek vody
· spokojenost domácností s dodavateli elektřiny, plynu, tepla a vody
· spokojenost domácností s kvalitou dodávek elektřiny, plynu, tepla a vody
· spokojenost domácností s cenou elektřiny, plynu, tepla a vody
· pověst dodavatelů elektřiny, plynu, tepla a vody
· třídění odpadů
· hodnocení poskytování informací v oblasti třídění odpadů
· hodnocení četnosti svozu tříděných odpadů
· hodnocení počtu nádob na směsný odpad
· spokojenost s komunálními službami

Zdroje pro ohřev vody
Domácnosti pro ohřev vody využívají nejčastěji elektřinu (44 %). Oproti roku 2004 zde došlo k nárůstu o 9 procentních bodů.
Na druhém místě jako zdroj pro ohřev vody slouží centrální dodávky tepla (31 %). Zde se situace vzhledem k loňskému a předloňskému roku téměř nezměnila.
Potrubní zemní plyn využívá pro ohřev vody 20 % domácností. Oproti roku 2004 jsme zde zaznamenali výrazný pokles o 11 procentních bodů.

Spokojenost s dodavatelem tepla
Celková spokojenost s dodavateli tepla je velmi vysoká – 79 % respondentů uvedlo, že je velmi či spíše spokojeno. V porovnání s loňským rokem došlo v letošním roce ke zvýšení spokojenosti.

Třídění odpadů
Většina obyvatel ČR (79 %) alespoň občas třídí odpad. Vždy třídí odpady 43 % obyvatel a 36 % obyvatel třídí odpady občas. Poměr ve srovnání s loňským rokem zůstává stabilní.
Výrazně nejvyšší deklarovaná míra třídění odpadu (odpady vždy třídí) je v kraji Vysočina (67 %). Naopak nejmenší počet lidí, kteří vždy třídí odpad je v Karlovarském (20 %), Libereckém (22 %) a Jihočeském kraji (25 %). V Karlovarském kraji je dokonce 65 % obyvatel, kteří netřídí odpad vůbec.

Spokojenost s komunálními službami
Celková spokojenost s odvozem odpadů ve městech a obcích je poměrně vysoká. Velmi či spíše je s těmito službami spokojeno 71 % dotázaných.
Celková čistota města/obce již není tak pozitivně hodnocena jako samotný svoz odpadu. Spokojeno je sice 51 % obyvatel ČR, ale nespokojeno je s čistotou města dokonce 24 %.