Co přinese plánovaný rozvoj letiště ve Vodochodech

23. 04. 2010
Obyvatelé užšího i širšího okolí Vodochod považují za největší přínos jeho plánovaného rozšíření vznik nových pracovních míst.

Tyto výsledky vycházejí z rozsáhlého výzkumného šetření, které provedlo Factum Invenio pro společnost Letiště Vodochody na reprezentativním vzorku několika cílových skupin. Tato tisková zpráva zahrnuje názory:

  • obyvatel dotčených lokalit, které jsou již nyní nebo teprve po rozšíření letiště budou dotčeny leteckým provozem (33 obcí)
  • obyvatel širšího okolí, tj. Prahy a vybraných obcí Středočeského kraje (Brandýs nad Labem, Kladno, Lysá nad Labem, Mělník, Mladá Boleslav, Neratovice a Slaný)

Dotazování proběhlo ve dnech 26. 2. – 17. 3. 2010. Mezi obyvateli Prahy a vybraných obcí středních Čech bylo uskutečněno 313 rozhovorů s osobami staršími 15 let. Dále bylo realizováno 604 rozhovorů s občany 33 dotčených obcí, které se nacházejí v blízkém okolí vodochodského letiště. Dotazování obou cílových skupin proběhlo prostřednictvím osobních rozhovorů.

Hlavní výhodu rozšíření letiště spatřují občané ve vytvoření nových pracovních míst
Při rozhodování o budoucích záměrech rozvoje letiště ve Vodochodech je třeba zvážit řadu výhod i nevýhod, které realizace projektu může přinést. Jak obyvatelé 33 dotčených obcí, tak lidé z širšího okolí vidí největší výhodu ve vytvoření nových pracovních příležitostí (87 % resp. 83 %). Dále se již názory mezi těmito dvěma skupinami liší. Zatímco obyvatelé dotčených obcí vidí výhody ve zlepšení dostupnosti letecké dopravy (71 %) a zlepšení občanské vybavenosti v okolí letiště (67 %), občané žijící v širším okolí vnímají jako významnou výhodu hlavně zvýšení konkurence, jež bude mít pozitivní dopad na ceny letenek (70 %).

Výhody rozšíření letiště Vodochody - podíl kladných odpovědí


Největší očekávanou nevýhodou je zvýšení zátěže životního prostředí
Jednoznačně největší nevýhodou je pro občany dotčených obcí i obyvatele širšího okolí předpokládané zvýšení zátěže životního prostředí (hluku, emisí, apod.). Obyvatelé dotčených obcí si plánovaný rozvoj letiště spojují s touto nevýhodou výrazně častěji (93 % proti 77 % v širším okolí).

Výsledky ukazují, že na jedné straně velká většina dotčených obyvatel uznává výhody v oblasti pracovních příležitostí i dostupnosti letecké dopravy, ale na druhé straně si tito lidé zřetelně uvědomují nevýhody, které sebou realizace přestavby letiště přinese. Tento postoj je zcela logický, protože právě této skupiny obyvatel se možná zátěž dotkne nejvíce.

Osm z deseti občanů dotčených obcí (79 %) očekává, že nové letiště jim přinese nepříjemnou změnu způsobu života a tři čtvrtiny z nich se obávají, že díky rozšíření letiště dojde ke snížení hodnoty pozemků, domů a bytů v jeho okolí (74 %).

Nevýhody rozšíření letiště Vodochody - podíl kladných odpovědí


Tendence odstěhovat se v důsledku rozvoje letiště je malá
Přestože převážná většina (61 %) obyvatel dotčených obcí vnímá rozšíření letiště jako negativní krok, pouze desetina z nich by v případě rozšíření letiště zvažovala možnost se z dané lokality odstěhovat. Pro převážnou většinu (82 %) by nová funkce letiště nebyla důvodem pro stěhování. Obecně je tendence přestěhovat se nejvyšší mezi mladými lidmi do 29 let, kteří jsou obecně nejmobilnější skupinou populace.

Tendence odstěhovat se v závislosti na rozšíření letiště


Důležité jsou kompenzace
Naprostá většina obyvatel dotčených obcí (89 %) je přesvědčena, že v případě rozšíření letiště by obce dotčené zvýšeným leteckým provozem nebo přímo lidé žijící v těchto obcích měli dostávat nějaké kompenzace.

Kompenzace pro obce dotčené leteckým provozem


Stejný názor panuje i mezi obyvateli širšího okolí Vodochod, kde se pro kompenzace vyslovilo 88 % občanů. Podle názoru většiny obyvatel dotčených obcí (57 %) by měly být kompenzace vypláceny přímo lidem. Finančnímu vyrovnání (42%) dávají lidé přednost před protihlukovými opatřeními (například výměnou oken, dveří nebo jinými opatřeními proti snížení hluku) či přímými dotacemi do občanské vybavenosti nebo dotacemi do infrastruktury.


Pro další informace prosím kontaktujte:
Jan Herzmann
Tel.: +420 731 403 699
Fax: +420 233 111 002
e-mail: herzmann@ppmfactum.cz