e-Government

22. 04. 2004
Tento výzkum byl realizován ve spolupráci s Ministerstvem informatiky, portálem BusinessInfo.cz, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem vnitra s využitím konceptu Public Private Partnership.

Online dotazník na portálu pro podnikatele www.businessinfo.cz kompletně vyplnilo zhruba 650 respondentů. Výsledky výzkumu nelze vztahovat na celou podnikatelskou populaci ČR vzhledem k nereprezentativnosti vzorku, přesto výzkum poskytuje zajímavé výsledky. Téměř 2/3 dotázaných byli představitelé firem s s 1-9 zaměstnanci nebo individuální podnikatelé.

Z výzkumu vyplynulo, že:
- Velmi dobré nebo dobré zkušenosti s elektronickým stykem s orgány státní správy má 60 % podnikatelů (51 % dobré, 9 % velmi dobré).
- Stejný podíl dotázaných (60 %) je názoru, že v činnosti firmy neexistují překážky, které by bránily elektronické komunikaci se státní správou. Překážky/bariéry v oblasti elektronického styku s orgány státní správy existují pro 22 % firem/podnikatelů.