Experti: sociální výdaje a důchody snížit a daně bohatým zvýšit

20. 02. 2012

Ministr financí by měl pro zachování plánovaného deficitu státních financí v příštích třech letech snížit státní výdaje především v oblasti sociální a důchodové, zvýšit daně z příjmů vyšších příjmových skupin a vyloučit korupci z ekonomického dění. Konkurenceschopnost Česka poroste s podporou rozvoje malých a středních podniků, aplikovaného výzkumu i výuky technických a přírodních oborů. Eurozóna letošní rok přežije. Takové jsou převládající názory respondentů aktuálního průzkumu názorů na očekávaný vývoj české a evropské ekonomiky v roce 2012. Průzkum provedly v druhé polovině ledna agentury Donath Business & Media (DBM) a Factum Invenio (FI) v rámci příprav na Forecasting Dinner 2012. Tato akce je výročním setkáním členů a hostů Czech CFA Society s předními domácími a zahraničními ekonomy, které se koná pod záštitou Miroslava Singera, guvernéra České národní banky.

„Bez ohledu na katastrofické informace v médiích stále ještě panuje velká důvěra v zachování jednotné evropské měny,“ vypíchl Jan Herzmann, Managing Partner společnosti FI. „A to i přesto, že podle 36 % respondentů nejslabší ekonomiky letos eurozónu opustí. Méně jednoznačný je názor na stabilitu kurzu koruny vůči euru. Přesto však 88 % respondentů očekává, že by koruna měla zůstat v 10% fluktuačním pásmu,“ dodal Herzmann.

Respondenti mohli ministru Kalouskovi také doporučit kroky, které by měl přijmout, aby zůstal zachován vládou plánovaný deficit státního rozpočtu v letech 2012 – 2014. Dvě pětiny odpovídajících měly ve svém řešení zahrnuté změny v dani z příjmu vysokopříjmových skupin obyvatel, především jejich zvýšení. „Jelikož většina respondentů průzkumu je z vyšších příjmových skupin, jde o náznak nebývalé státotvornosti,“ uvedl Michal Donath, ředitel agentury DBM. Stejně velká část (40 %) do svého návrhu začlenila změnu DPH - polovina z nich zvýšení a polovina snížení. Třetina do svého řešení zahrnula změnu danění právnických osob – půl na půl zvýšení a snížení. Současně dvě pětiny respondentů navrhovaly snížení státních výdajů, především v sociální a důchodové oblasti. Třetina by začlenila do systému opatření i jiné kroky, a to především omezení korupce a zefektivnění státní správy, dále pak zprůhlednění státních zakázek a omezení výdajů napříč všemi resorty.

Elektronického průzkumu se letos zúčastnilo celkem 1 977 respondentů ze 7 682 oslovených nositelů a kandidátů titulu CFA (Chartered Financial Analyst), vedoucích pracovníků zemských ředitelství OVB Allfinanz, významných manažerů a čtenářů elektronického bulletinu FS Final Word. S ohledem na možné krizové scénáře se otázky týkaly především vhodných podnikatelských strategií, investičního chování domácností a očekávání klíčových parametrů české a evropské ekonomiky v roce 2012. Letošní, již desátý, ročník Forecasting Dinner se koná 22. února v Kongresovém centru ČNB. Generálním partnerem Czech CFA Society i celé akce je společnost OVB Allfinanz.

Hlavní zjištění

Očekávání v letošním roce je spojeno se zachováním eurozóny. Zhruba polovina dotázaných odborníků se domnívá, že eurozóna zůstane zachována ve stávajícím rozsahu. Více než třetina však předpokládá odchod nejslabších ekonomik.

Na předpokládaném vývoji koruny vůči euru se respondenti neshodnou. Dvě pětiny očekávají stabilitu kurzu koruny, čtvrtina předpokládá spíše posílení a čtvrtina spíše oslabení kurzu koruny. Podle devíti z deseti respondentů by se ovšem měla koruna udržet v 10% fluktuačním pásmu.

Jaká opatření jsou na příští období navrhována?
V případě zachování plánovaného deficitu státního rozpočtu v příštích 3 letech se na příjmové stránce objevuje především zvýšení daní vyšším příjmovým skupinám a zvýšení DPH. Snížení výdajů směřuje především do sociální a důchodové oblasti, ale ušetřit lze i omezením korupce a zefektivněním státní správy.

Rozvoj konkurenceschopnosti je mezi odborníky jednoznačně spojen s podporou malých a středních podniků. Pokud jde o výzkum a vzdělávání, za nejúčinnější je pokládána podpora aplikovaného výzkumu a výuky technických a přírodních oborů. Dalším nezanedbatelným činitelem je podpora rozvoje infrastruktury.

Strategie firem pro stávající období ekonomického útlumu
Firmy by se měly obecně soustředit na opatření v oblasti prodeje (především zaměřením na nové trhy, segmenty i produkty) včetně distribučních kanálů (jejich posilováním a rozšiřováním) a na optimalizaci kapacity lidských zdrojů (úpravou stávajících pracovních náplní).

Doporučení pro optimální zhodnocení investic občanů
Pro investici na 6 let v objemu 500 000 Kč dotázaní odborníci v průměru doporučují rozložit investované prostředky do 3-4 oblastí.
Konzervativní investor by měl zhruba čtvrtinu svých investic dát na termínovaný vklad. Další významné typy investic pro něj jsou: nákup pozemku či nemovitosti a nákup dluhopisů obchodovatelných na české burze nebo investičního fondu v ČR.

Investor, který je ochoten více riskovat, by se měl zaměřit na nákup akcií především tam, kde je vysoký potenciál růstu (s nulovým dividendovým výnosem), dále investovat do podnikání a investičních fondů v ČR. 
 
Závěrečnou zprávu z průzkumu najdete na www.dbm.cz/pruzkumy a www.factum.cz.
 
Závěrečná zpráva Forecasting Dinner Survey 2012 (PDF)