Hodnocení roku 2006

11. 01. 2007
Firma Factum Invenio položila v rámci svého programu Factum Omnibus sérii otázek týkajících se hodnocení uplynulého roku, tj. roku 2006. Otázky jsou pokládány již od roku 1994, hodnocení roku 2002 a 2005 nebylo zjišťováno. Šetření proběhlo ve dnech 14. – 20. prosince 2006 na reprezentativním vzorku 1006 obyvatel ČR, získaném kvótním výběrem.

Jaký byl rok 2006 celkově?
V celkovém hodnocení uplynulého roku výrazně převažují pozitivní pocity nad negativními. Příznivě hodnotí uplynulý rok přibližně dvě třetiny občanů, necelá třetina ho vidí spíše záporně.

Jaký byl rok 2006 celkově?

Celkově měli nejčastěji dobrý rok nejmladší lidé ve věkové kategorii od 15 do 29 let (součet odpovědí „velmi dobrý“ a „spíše dobrý“ 75 %) i většina lidí ve věku 30-60 let (67 %). Naproti tomu lidé ve věku nad 60 let jsou s uplynulým rokem nejméně spokojeni (nespokojenost vyjádřilo přibližně 43 % z nich).
Spokojenost s uplynulým rokem stoupá v závislosti na růstu hrubého příjmu domácnosti, a to z 44 % (do 10.000 Kč) až na 79 % (nad 40.000 Kč). Spokojenější jsou také lidé s vyšším dosaženým vzděláním (maturitou – 72 %, vysokoškolským vzděláním – 77 %).

Jaký byl uplynulý rok z jednotlivých hledisek?
Rodinné a osobní aspekty, a rovněž pracovní aspekty (bereme-li v úvahu údaje za ekonomicky aktivní obyvatelstvo), jsou hodnoceny výrazně lépe než hledisko životní úrovně. Nicméně ve všech těchto aspektech převažují pozitivní hodnocení nad negativními. Hlediskem, které vyvolalo rozporuplné reakce, je hodnocení vývoje celé společnosti; v dřívějších letech však v této oblasti výrazně více převažovalo negativní hodnocení nad pozitivním.

Hodnocení roku 2006 z dílčích hledisek

Hodnocení roku 2006 ve srovnání s hodnocením předchozích let
Údaje v dlouhodobé perspektivě ukazují setrvalé celkové hodnocení let 1994 a 1995, poněkud zhoršené vnímání roku 1996 a výrazný pokles příznivých hodnocení v roce 1997. Tehdy „nastavená“ úroveň přetrvala bez výrazných změn i v letech 1998 a 1999. Hodnocení roku 2000 bylo příznivější – vrátilo se přibližně na úroveň roku 1996, tedy posledního roku před společenskou krizí provázenou pádem Klausovy vlády. Rok 2001 byl pak hodnocen v nastoleném pozitivním trendu jako jeden z nejlepších v dějinách samostatné České republiky. V roce 2003 se trend opět obrátil směrem k mírně horšímu hodnocení, ale v dalším roce se tento zlom nepotvrdil a oproti roku 2003 došlo naopak k mírnému zlepšení.
V roce 2006 se jednoznačným způsobem potvrdil trend naznačený již v roce 2004, tedy zlepšující se celkové hodnocení daného roku. Rok 2006 byl za sledované období nejlépe hodnoceným rokem vůbec.

Jaký byl uplynulý rok celkově

Následující graf dokumentuje rozdílnost pohledu lidí na své bezprostřední okolí (rodina, on sám, životní úroveň, zaměstnání) a celou společnost. Zatímco hodnocení vztahů v rodině, zdraví a pohody, práce a zaměstnání a životní úrovně zůstává po celé sledované období bez výrazných výkyvů, došlo v r. 1997 ke značnému zhoršení hodnocení z hlediska celé společnosti a nízká míra kladných hodnocení zůstala zachována i v letech 1998 a 1999. Rok 2000 byl již hodnocen z celospolečenského hlediska znatelně lépe. Hodnocení roku 2001 vykazovalo setrvalý nárůst spokojenosti, z hlediska celé společnosti šlo o návrat takřka na úroveň roku 1995. Roky 2003 a 2004 byly hodnoceny opět o něco hůře.
V roce 2006 se zlepšilo zejména hodnocení v oblasti práce a rodinných vztahů. Hodnocení roku z hlediska celé naší společnosti vykazuje nejhorší hodnoty, nicméně výrazně lepší než v uplynulých letech, a to i přes probíhající vleklou politickou krizi.

Vývoj kladných hodnocení uplynulého roku z jednotlivých hledisek