Hodnocení roku 2007 a očekávání od roku 2008

06. 02. 2008
Firma Factum Invenio položila v rámci svého programu Factum Omnibus sérii otázek týkajících se hodnocení uplynulého roku, tj. roku 2007. Otázky jsou pokládány již od roku 1994, hodnocení roku 2002 a 2005 nebylo zjišťováno. V letošním roce byly navíc položeny otázky týkající se očekávání vzhledem k roku 2008. Šetření proběhlo ve dnech 11.-16. ledna 2008 na reprezentativním vzorku 964 obyvatel ČR starších 15 let, získaném kvótním výběrem.

Jaký byl rok 2007 celkově? Jaký bude rok 2008?
Zatímco v celkovém hodnocení roku 2007 výrazně převažovaly pozitivní pocity nad negativními, v očekávání roku 2008 je tomu naopak, převažují pocity, že bude špatný. Více než polovina občanů (52 %) uvedla, že rok 2008 bude spíše nebo velmi špatný, příznivý rok 2008 očekává jen přibližně třetina z nich (35 %). To je výrazný posun negativním směrem, neboť uplynulý rok příznivě hodnotily přibližně dvě třetiny občanů (64 %) a jen třetina (32 %) jej viděla spíše záporně. Podíl „optimistů“, kteří odpověděli slovy „velmi dobrý“ na oba dotazy, je v podstatě stejný.

Jaký byl rok 2007 a jaký bude rok 2008 - celkově

Hodnocení roku 2007 a očekávání od roku 2008

V hodnocení minulého roku i v očekávání roku 2008 jsou optimističtější nejmladší lidé ve věkové kategorii od 15 do 29 let (součet odpovědí „velmi dobrý“ a „spíše dobrý“ 73 %, resp. 48 %). Naproti tomu lidé ve věku nad 60 let jsou nejméně spokojeni s uplynulým rokem (nespokojenost vyjádřilo přibližně 43 % z nich) a nejčastěji očekávají špatný rok 2008 (67 %).

Spokojenost s uplynulým rokem a očekávání dobrého roku 2008 stoupá v závislosti na růstu hrubého měsíčního příjmu domácnosti, a to z 44 %, resp. 12 % (do 15.000 Kč) až na 80 %, resp. 52 % (nad 35.000 Kč).
Spokojenější a optimističtější jsou také lidé s vysokoškolským vzděláním (77 %, resp. 44 %).

Očekávání vzhledem k roku 2008 je horší než hodnocení roku 2007 ve všech sledovaných sociodemografických skupinách.

Jaký byl rok 2007 a jaký bude rok 2008 z jednotlivých hledisek?
Rodinné a osobní aspekty života jsou hodnoceny lépe než situace v celé společnosti, životní úroveň a práce.
V hodnocení roku 2007 převažují ve všech aspektech pozitivní hodnocení nad negativními. Očekávání od roku 2008 již tak příznivé není, a to zejména z hlediska životní úrovně a situace v celé naší společnosti.

Hodnocení minulého roku a očekávání v roce 2008 je stejné u vztahů v rodině. Menší posun k negativnějšímu očekávání je u osobního hlediska – zdraví, duševní pohody a svěžesti a u hlediska práce, postavení v zaměstnání, úspěchů v podnikání. Zde stále ještě odpovědi „dobrý“ převažují (z hlediska práce alespoň u ekonomicky aktivní populace).

Rozdílné je hodnocení a očekávání vývoje životní úrovně. V hodnocení roku 2007 převažují odpovědi „dobrý“ (56 %), v očekávání roku 2008 převažují odpovědi „špatný“ (52 %).
Podobné je to u hlediska celé naší společnosti – podle 57 % občanů byl rok 2007 dobrý, podle 56 % občanů bude rok 2008 špatný.

Hodnocení roku 2007 z dílčích hledisek

Téměř dvě třetiny ekonomicky aktivních obyvatel (63 %) hodnotí uplynulý rok 2007 z hlediska práce, pracovního postavení a úspěchů v podnikaní jako spíše dobrý. Jako velmi dobrý rok 2007 posuzuje více než desetina ekonomicky aktivního obyvatelstva (12 %).
Pětina ekonomicky aktivních obyvatel (21 %) se domnívá, že rok 2007 byl z pracovního hlediska špatný (19 % zvolilo odpověď „spíše špatný“, a 2 % „velmi špatný“).

Očekávání roku 2008 z dílčích hledisek

Ekonomicky aktivní lidé očekávají, že rok 2008 bude z hlediska práce, postavení v zaměstnání a úspěchů v podnikání méně příznivý než rok 2007. Přesto převládá očekávání, že rok 2008 bude spíše dobrý, tuto odpověď zvolila více než polovina ekonomicky aktivních obyvatel (55 %). Negativní očekávání od roku 2008 z hlediska práce, postavení v zaměstnání a úspěchů v podnikání má téměř pětina ekonomicky aktivního obyvatelstva (19 %).

Hodnocení roku 2007 ve srovnání s hodnocením předchozích let
Údaje v dlouhodobé perspektivě ukazují poněkud zhoršené vnímání roku 1996 a výrazný pokles příznivých hodnocení v roce 1997. Tehdy „nastavená“ úroveň přetrvala bez výrazných změn i v letech 1998 a 1999. Hodnocení roku 2000 bylo příznivější – vrátilo se přibližně na úroveň roku 1996, tedy posledního roku před společenskou krizí provázenou pádem Klausovy vlády. Rok 2001 byl pak hodnocen v nastoleném pozitivním trendu jako jeden z nejlepších v dějinách samostatné České republiky. V roce 2003 se trend opět obrátil směrem k mírně horšímu hodnocení, ale v dalším roce se tento zlom nepotvrdil a oproti roku 2003 došlo naopak k mírnému zlepšení. V roce 2006 se jednoznačným způsobem potvrdil trend naznačený již v roce 2004, tedy zlepšující se celkové hodnocení daného roku. Rok 2006 byl za sledované období nejlépe hodnoceným rokem vůbec.

V celkovém hodnocení roku 2007 převažují pozitivní vyjádření a jeho hodnocení je téměř stejné jako hodnocení roku 2006, který byl nejlépe hodnoceným rokem za celé sledované období.

Jaký byl uplynulý rok celkově

Následující graf dokumentuje rozdílnost pohledu lidí na své bezprostřední okolí (rodina, on sám, životní úroveň, zaměstnání) na straně jedné a na celou společnost na straně druhé. Zatímco hodnocení vztahů v rodině, zdraví a pohody, práce a zaměstnání a životní úrovně zůstává po celé sledované období bez výrazných výkyvů, došlo v roce 1997 ke značnému zhoršení hodnocení z hlediska celé společnosti a nízká míra kladných hodnocení zůstala zachována i v letech 1998 a 1999. Rok 2000 byl již hodnocen z celospolečenského hlediska znatelně lépe. Hodnocení roku 2001 vykazovalo setrvalý nárůst spokojenosti, z hlediska celé společnosti šlo o návrat takřka na úroveň roku 1995. Roky 2003 a 2004 byly hodnoceny z pohledu celé společnosti opět o něco hůře. V roce 2006 se zlepšilo zejména hodnocení v oblasti práce a rodinných vztahů.

V roce 2007 hodnocení z hlediska celé naší společnosti navázalo na zlepšující se trend v roce 2006 a je výrazně lepší než v dřívějších letech. Z hlediska práce a pracovních vztahů došlo ve srovnání s rokem 2006 k poklesu pozitivních hodnocení, nicméně kladná hodnocení převažují a jsou nyní na stejné úrovni jako hodnocení životní úrovně a celé společnosti.

Vývoj kladných hodnocení uplynulého roku z jednotlivých hledisek