Hodnocení roku 2008 a očekávání od roku 2009

27. 02. 2009
Firma Factum Invenio položila v rámci svého programu Factum Omnibus sérii otázek týkajících se hodnocení uplynulého roku, tj. roku 2008. Otázky jsou pokládány již od roku 1994, hodnocení roku 2002 a 2005 nebylo zjišťováno. V posledních dvou letech byly navíc položeny otázky týkající se očekávání vzhledem k roku 2009, resp. 2008. Šetření proběhlo ve dnech 16.- 21. ledna 2009 na reprezentativním vzorku 977 obyvatel ČR starších 15 let, získaném kvótním výběrem.

Jaký byl rok 2008 celkově? Jaký bude rok 2009?
Zatímco v celkovém hodnocení roku 2008 převažovaly pozitivní pocity nad negativními, v očekávání roku 2009 je tomu naopak, převažují výrazně pocity, že bude špatný. Téměř dvě třetiny občanů (64 %) uvedly, že rok 2009 bude spíše nebo velmi špatný, příznivý rok 2009 očekává jen o něco více než čtvrtina z nich (27 %). To je výrazný posun negativním směrem, neboť uplynulý rok příznivě hodnotilo 60 % občanů a jen přibližně třetina (37 %) jej viděla spíše záporně. Podíl „optimistů“, kteří odpověděli slovy „velmi dobrý“ na oba dotazy, je dlouhodobě nízký a pohybuje se okolo 5 %.

V hodnocení minulého roku i v očekávání roku 2009 jsou optimističtější lidé ve věku do 44 let (součet odpovědí „velmi dobrý“ a „spíše dobrý“ ve věkové kategorii 15 – 29 let je 66 %, resp. 38 %, ve věkové kategorii 30 – 44 let je 68 %, resp. 30 %.) Naproti tomu lidé ve věku nad 60 let jsou nejméně spokojeni s uplynulým rokem (nespokojenost vyjádřilo 46 % z nich) a nejvíce očekávají špatný rok 2009 (75 %).
Spokojenost s uplynulým rokem stoupá v závislosti na růstu hrubého měsíčního příjmu domácnosti, a to z 43 % (do 15 tisíc Kč) na 64 % (nad 25 tisíc Kč). Očekávání dobrého roku 2009 nejčastěji vyslovili lidé s hrubými příjmy domácnosti 25 až 35 tisíc (34 %). Z kategorie lidí s nejvyššími příjmy (nad 35 tisíc) očekává dobrý rok 2009 „jen“ 29 %. Cítí se patrně více ohroženi současnou hospodářskou krizí.

Očekávání vzhledem k roku 2009 je horší než hodnocení roku 2008 ve všech sledovaných sociodemografických skupinách. Stejně tomu bylo i před rokem.
Z porovnání loňských a letošních zjištění vyplývá, že lidé hledí do budoucnosti pesimističtěji než před rokem. Viz následující graf.

Celkové očekávání od r. 2008 a r. 2009


Jaký byl rok 2008 a jaký bude rok 2009 z jednotlivých hledisek?
Rodinné a osobní aspekty života jsou hodnoceny lépe než situace v celé společnosti, životní úroveň a práce.
V hodnocení roku 2008 převažují ve všech aspektech pozitivní hodnocení nad negativními. Očekávání od roku 2009 již tak příznivé není, a to zejména z hlediska situace v celé naší společnosti.

Hodnocení minulého roku a očekávání v roce 2009 je stejné u vztahů v rodině. Menší posun k negativnějšímu očekávání je u osobního hlediska – zdraví, duševní pohody a svěžesti a u hlediska práce, postavení v zaměstnání, úspěchů v podnikání. Zde stále ještě odpovědi „dobrý“ převažují.
Rozdílné je hodnocení a očekávání vývoje životní úrovně. V hodnocení roku 2008 převažují odpovědi „dobrý“ (64 %), v očekávání roku 2009 mírně převažují odpovědi „špatný“ (48 %) nad odpověďmi „dobrý“ (44 %).
Zcela jiné je hodnocení a očekávání týkající se celé společnosti. V hodnocení roku 2008 převažují odpovědi „dobrý“ (55 %), v očekávání roku 2009 výrazně převažují odpovědi „špatný“ (71 %), dobrý vývoj celé společnosti v r. 2009 očekává pouze pětina obyvatel (21 %).
Většina ekonomicky aktivních obyvatel (79 %) hodnotí uplynulý rok 2008 z hlediska práce, pracovního postavení a úspěchů v podnikání jako dobrý. Pětina ekonomicky aktivních obyvatel (20 %) se domnívá, že rok 2008 byl z pracovního hlediska špatný (16 % zvolilo odpověď „spíše špatný“, a 4 % „velmi špatný“).
Ekonomicky aktivní lidé očekávají, že rok 2009 bude z hlediska práce, postavení v zaměstnání a úspěchů v podnikání méně příznivý než rok 2008. Přesto převládá u ekonomicky aktivních obyvatel očekávání, že rok 2009 bude z hlediska jejich práce a zaměstnání dobrý (56 %). Negativní očekávání od roku 2009 z hlediska práce, postavení v zaměstnání a úspěchů v podnikání má třetina ekonomicky aktivního obyvatelstva (33 %).


Hodnocení roku 2008 ve srovnání s původním očekáváním
Podle zpětného hodnocení proběhl rok 2008 ve všech oblastech lépe, než lidé původně očekávali, což svědčí
o jisté dávce pesimismu Čechů při pohledu do budoucna. Zatímco na počátku roku 2008 očekávala jeho celkovou úspěšnost pouze třetina lidí (35 %), zpětně ho hodnotila jako úspěšný více než polovina (60 %). Co se týče jednotlivých oblastí, nejvíce se očekávání naplnila u rodinných vztahů. Jako dobré je očekávalo
84 % lidí, stejně je následně hodnotilo 87 %. Největší rozdíl mezi očekáváními a následným hodnocením se naopak týkal životní úrovně, kterou jako dobrou čekaly pouze dvě pětiny lidí (39 %), následně ji však jako dobrou hodnotily dvě třetiny z nich (64 %). Celkově, pro českou společnost, měl být rok 2008 úspěšný podle třetiny lidí (31 %). Oproti tomuto očekávání pak rok 2008 hodnotila jako úspěšný pro společnost polovina lidí (54 %). Z hlediska práce a postavení v zaměstnání byl rok 2008 nakonec hodnocen o 15 % lépe, než se očekávalo (46 % -> 61 %) a co se týče zdraví a duševní pohody, byl rok 2008 oproti očekáváním hodnocen
o 8 % lépe (66 % -> 74 %).

Hodnocení roku 2008 ve srovnání s hodnocením předchozích let
Údaje v dlouhodobé perspektivě ukazují poněkud zhoršené vnímání roku 1996 a výrazný pokles příznivých hodnocení v roce 1997. Tehdy „nastavená“ úroveň přetrvala bez výrazných změn i v letech 1998 a 1999. Hodnocení roku 2000 bylo příznivější – vrátilo se přibližně na úroveň roku 1996, tedy posledního roku před společenskou krizí provázenou pádem Klausovy vlády. Rok 2001 byl pak hodnocen v nastoleném pozitivním trendu jako jeden z nejlepších v dějinách samostatné České republiky. V roce 2003 se trend opět obrátil směrem k mírně horšímu hodnocení, ale v dalším roce se tento zlom nepotvrdil a oproti roku 2003 došlo naopak k mírnému zlepšení. V roce 2006 se jednoznačným způsobem potvrdil trend naznačený již v roce 2004, tedy zlepšující se celkové hodnocení daného roku. Rok 2006 byl za sledované období nejlépe hodnoceným rokem vůbec.
Celkové hodnocení roků 2007 a 2008 je téměř stejné jako hodnocení roku 2006, který byl nejlépe hodnoceným rokem za celé sledované období. Poslední tři roky patří k nejlépe hodnoceným rokům za celé sledované období, tj. od r. 1994 - převažují pozitivní hodnocení.

Jaký byl uplynulý rok celkově


Následující graf dokumentuje rozdílnost pohledu lidí na své bezprostřední okolí (rodina, on sám, životní úroveň, zaměstnání) na straně jedné a na celou společnost na straně druhé. Zatímco hodnocení vztahů v rodině, zdraví a pohody, práce a zaměstnání a životní úrovně zůstává po celé sledované období bez výrazných výkyvů, došlo v roce 1997 ke značnému zhoršení hodnocení z hlediska celé společnosti a nízká míra kladných hodnocení zůstala zachována i v letech 1998 a 1999. Rok 2000 byl již hodnocen z celospolečenského hlediska znatelně lépe. Hodnocení roku 2001 vykazovalo setrvalý nárůst spokojenosti, z hlediska celé společnosti šlo o návrat takřka na úroveň roku 1995. Roky 2003 a 2004 byly hodnoceny z pohledu celé společnosti opět o něco hůře. V roce 2006 se zlepšilo zejména hodnocení v oblasti práce a rodinných vztahů. V roce 2007 hodnocení z hlediska celé naší společnosti navázalo na zlepšující se trend, kladná hodnocení převažovala u všech hledisek.

Hodnocení roku 2008 navázalo na příznivý trend minulých let. V hodnocení vývoje celé společnosti sice došlo k mírnému poklesu, ostatní hlediska (vztahy v rodině, osobní zdraví a pohoda, životní úroveň, práce) zaznamenala mírné zlepšení. Lidé takto zřejmě reagují na současnou hospodářskou krizi a své mínění vyjádřili v negativním očekávání vývoje v letošním roce, zejména z hlediska vývoje celé společnosti, své práce a životní úrovně – „zatím je to dobré, bude hůř“.

Vývoj kladných hodnocení uplynulého roku z jednotlivých hledisek