Hypoteční úvěry a nabídka bydlení

18. 06. 2007
Firma Factum Invenio zařazuje již od roku 1997 do svého programu Factum Omnibus sadu otázek týkajících se bydlení a hypotečního úvěrování. Aktuální průzkum, který proběhl ve dnech 24. až 30. května 2007, byl realizován na reprezentativním vzorku populace, který tvořilo 1005 osob starších 15ti let.

Hodnocení nabídky hypotečních úvěrů
„Současná nabídka hypotečních úvěrů, rychlost a jednoduchost vyřízení úvěru i zvýšení dostupnosti hypotečních úvěrů pro obyvatelstvo jsou hodnoceny převážně pozitivně“, uvedla Božena Valentová ze společnosti Factum Invenio. S názorem, že šíře nabídky hypotečních úvěrů je dostatečná, souhlasí dokonce 66,0 % lidí. Hůře je však hodnocena podpora hypotečních úvěrů ze strany státu, kterou považují za dostatečnou jen dvě pětiny obyvatel (41,1 %). Všechny uvedené aspekty hypotečního úvěrování oceňují zejména lidé s vyšším vzděláním a z domácností s vyššími příjmy.

Zájem o hypoteční úvěry
Zájem o budoucí využití hypotečního úvěru deklaruje s větší či menší jistotou více než pětina obyvatel ČR (22,4 %). Větší zájem o hypoteční úvěry mají především mladí lidé ve věku do 29 let. Více než polovina lidí (53,2 %), kteří plánují sjednání hypotečního úvěru, by jej ráda využila na pořízení bytu; financování pořízení rodinného domu plánuje čtvrtina z nich.

Zájem o pořízení bydlení
Vlastnické bydlení by si někdy v budoucnu ráda pořídila téměř čtvrtina lidí (23,0 %), zejména mladí lidé do 29 let. Zájem o koupi vlastnického bydlení je ve více než polovině případů (53,3 %) dán rodinnými důvody, které hrají velkou roli hlavně u lidí, žijících na Moravě. Významným impulsem je však také snaha přestěhovat se z nájemního do vlastnického bydlení, kterou uvedla téměř čtvrtina obyvatel ČR (23,4 %).

Kritéria výběru nového bydlení
Pokud by si lidé vybírali nové bydlení, byla by pro většinu z nich (61,2 %), podle očekávání, prvořadým kritériem cena. Více než čtvrtina osob (27,3 %) by se však rozhodovala na prvním místě podle lokality. Důraz na lokalitu, která by vyhovovala jejich požadavkům, kladou častěji lidé s vysokoškolským vzděláním a s vyššími příjmy. Při výběru lokality jsou nejvýše ceněnými parametry kvalitní životní prostředí (zeleň a klid) a její dostupnost hromadnou dopravou.

Důležitost kritérií při výběru nového bydlení

Hodnocení současné nabídky bydlení
Nové bydlení, které nabízí developerské společnosti, je hodnoceno poměrně dobře. Výběr lokalit pro novou výstavbu ocenila známkami „jedna“ a „dvě“ (na školní stupnici) téměř polovina lidí (48,3 %).

Další informace jsou obsaženy v podrobné, volně prodejné studii, která se zabývá těmito oblastmi:

- Bytová situace obyvatelstva (způsob bydlení, výdaje na bydlení a spokojenost s bydlením, názory na situaci na trhu s byty a postoje k deregulaci nájemného).

- Hypoteční úvěrování (současné využití hypotečních úvěrů, deklarace zájmu o hypoteční úvěry včetně jejich využití, doby splácení apod., hodnocení nabídky hypotečních úvěrů).

- Pořízení vlastnického bydlení (zájem o pořízení vlastnického bydlení, kritéria výběru nového bydlení, výběr lokality pro bydlení, hodnocení nabídky developerských firem).