Interpretace předvolebních průzkumů II.

02. 05. 2006
Agentura Factum Invenio ve své předchozí tiskové informaci upozornila na skutečnost, že přes dlouhodobé úsilí jednotlivých výzkumných agentur i národní asociace SIMAR dochází v České republice opakovaně k nesprávné interpretaci výsledků předvolebních průzkumů. Aktuálně se tohoto prohřešku – pravděpodobně neúmyslně – dopustil na svých internetových stránkách Český rozhlas. Vedení ČRo 1 – Radiožurnálu na upozornění okamžitě reagovalo úpravou textu zveřejněného na internetu a šéfredaktor Jan Pokorný zaslal agentuře Factum Invenio následující informaci: „Vážený pane řediteli, z Vaší tiskové zprávy „Interpretace předvolebních průzkumů“ mohl příjemce získat dojem, že Český rozhlas průzkum agentury SC&C nepřesně interpretoval ve vysílání. Není to tak. Ve zpravodajských relacích a následné analýze Petra Nováčka jsme se žádného posunu nedopustili. Nepřesnost se objevila až na našich webových stránkách www.izurnal.cz. Okamžitě jsme částečně vadnou formulaci odstranili.“

Promptní korekci ze strany Českého rozhlasu je třeba ocenit. Nadále však zůstává aktuální výzva adresovaná všem žurnalistům, kteří výsledky předvolebních průzkumů zprostředkovávají veřejnosti. Stranické preference nelze považovat za odhad výsledku voleb a přímo z nich nelze usuzovat, která politická strana by volby vyhrála, resp. která by splnila podmínku pro vstup do Poslanecké sněmovny. Údaje o momentálních stranických preferencích jsou silně ovlivněny okamžikem realizace průzkumu, použitou metodikou výběru respondentů a sběru dat, formulací otázky, způsobem práce tazatelské sítě a také procentem respondentů, kteří v jednotlivých výzkumech žádnou preferenci neuvedli, protože řekli, že „nevědí“ nebo nepůjdou volit. Naznačovat v komentářích, že volby by měly „numericky“ dopadnout tak, jaké výsledky ukazují aktuální stranické preference, je principiálně nesprávné. Přispívá to jednak k zmatení té části veřejnosti, která se ve výsledcích sociologických průzkumů orientuje jen povrchně, jednak k dalšímu poškozování profesionální pověsti celého oboru výzkumu veřejného mínění.