Jak bydlí lidé v ČR

14. 06. 2007
Společnost Factum Invenio zařazuje již od roku 1997 do svého programu Factum Omnibus sadu otázek týkajících se bydlení. Aktuální průzkum, který proběhl ve dnech 24. až 30. května 2007, byl realizován na reprezentativním vzorku populace ČR, který tvořilo 1005 osob starších 15ti let.

Jak jsou obyvatelé ČR spokojeni s bydlením

„Více než polovina (55,5 %) obyvatel ČR považuje své výdaje na bydlení vzhledem k jeho kvalitě za vysoké“, uvádí Božena Valentová ze společnosti Factum Invenio. Vztah mezi výdaji na bydlení a jeho kvalitou hodnotí příznivěji lidé žijící ve vlastních rodinných domech, oproti tomu za méně příznivý jej považují uživatelé obecních a soukromých nájemních bytů.

I přes výše uvedenou skutečnost platí, že naprostá většina lidí (79,0 %) je, stejně jako v předchozích letech, se svým bydlením celkově spokojena; rozhodně spokojena je více než pětina (22,8 %). Není překvapením, že z hlediska způsobu bydlení jsou nejspokojenější lidé, kteří bydlí ve vlastním rodinném domě (89,3 %); relativně nejméně spokojeni jsou, nepočítáme-li podnájemce, uživatelé soukromých nájemních bytů (58,7 %). Za zmínku také stojí, že se svým bydlením je rozhodně spokojen jen každý desátý Pražan, zatímco mezi lidmi žijícími na Moravě je rozhodně spokojených více než čtvrtina.

Je Vaše domácnost spokojena s tím, jak bydlíte?

Jak lidé hodnotí situaci na trhu s byty

Situace na trhu s byty je hodnocena vcelku příznivě. S názorem, že nabídka možností financování bydlení je široká, souhlasí dvě třetiny lidí (65,4 %), s tím, že počet souhlasných odpovědí stoupá s dosaženým vzděláním a příjmovou úrovní domácnosti. Nabídku bydlení na trhu považuje za dostatečnou více než polovina (55,8 %) obyvatel ČR; s nabídkou jsou spokojeni zejména Pražané.

Méně příznivě je však hodnocena dostupnost bydlení pro obyvatelstvo. S výrokem, že bydlení je dostupné pro široké vrstvy obyvatelstva, se ztotožňuje necelá polovina obyvatel ČR (45,2 %). Dostupnost bydlení vnímají jako nedostatečnou zejména uživatelé soukromých a obecních nájemních bytů a také lidé z velkých měst (nad 100 tisíc obyvatel).

Názory na deregulaci nájemného

Deregulace nájemného má poměrně málo příznivců. S názorem, že deregulace nájemného je správná, souhlasí jen o něco více než třetina obyvatel ČR (36,6 %). Postoje jsou pochopitelně silně ovlivněny způsobem bydlení. Souhlasné postoje převažují jen mezi lidmi, kteří bydlí ve vlastním domě (44,2 %). Největšími odpůrci deregulace nájemného jsou lidé žijící v podnájmu (80,6 %) a uživatelé obecních nájemních bytů (73,8 %); mezi nájemci soukromých nájemních bytů je však odpůrců deregulace o něco méně.

Deregulace nájemného je správná

Velké zvýšení nájemného je problém, který se dotýká téměř třetiny obyvatel ČR (31,3 %). Tímto problémem se cítí být dotčeni nejen uživatelé obecních či soukromých nájemních bytů (zhruba tři čtvrtiny z nich), na které letos zahájená deregulace přímo dopadá, ale také družstevníci (44,6 %).

Další informace jsou obsaženy v podrobné, volně prodejné studii, která se zabývá těmito oblastmi:

- Bytová situace obyvatelstva (způsob bydlení, výdaje na bydlení a spokojenost s bydlením, názory na situaci na trhu s byty a postoje k deregulaci nájemného).

- Hypoteční úvěrování (současné využití hypotečních úvěrů, deklarace zájmu o hypoteční úvěry včetně jejich využití, doby splácení apod., hodnocení nabídky hypotečních úvěrů).

- Pořízení vlastnického bydlení (zájem o pořízení vlastnického bydlení, kritéria výběru nového bydlení, výběr lokality pro bydlení, hodnocení nabídky developerských firem).