Jak lidé hodnotí rok 2003?

09. 01. 2004
V celkovém hodnocení uplynulého roku lehce převažují pozitivní pohledy nad negativními. Příznivě hodnotí uplynulý rok přibližně 50 % občanů, zhruba 45 % ho vidí spíše záporně.

Rodinné a osobní aspekty, a rovněž pracovní (bereme-li v úvahu údaje za ekonomicky aktivní obyvatelstvo), jsou hodnoceny výrazně lépe než hledisko životní úrovně. Nicméně ve všech těchto aspektech převažují pozitivní hodnocení nad negativními.
Hlediskem, které vyvolalo více nepříznivých než příznivých reakcí, je aspekt celé společnosti.

Údaje v dlouhodobé perspektivě ukazují setrvalé celkové hodnocení let 1994 a 1995, poněkud zhoršené vnímání roku 1996 a výrazný pokles příznivých hodnocení v roce 1997. Tehdy „nastavená“ úroveň přetrvala bez výrazných změn i v letech 1998 a 1999. Hodnocení roku 2000 bylo příznivější – vrátilo se přibližně na úroveň roku 1996, tedy posledního roku před společenskou krizí provázenou pádem Klausovy vlády. Rok 2001 byl pak hodnocen v nastoleném pozitivním trendu jako jeden z nejlepších v dějinách samostatné České republiky.
Hodnocení roku 2003 ukazuje, že od roku 2001 se trend opět obrátil směrem k mírně horšímu hodnocení.