Jak lidé hodnotí rok 2004?

20. 01. 2005
V celkovém hodnocení uplynulého roku mírně převažují pozitivní pocity nad negativními. Příznivě hodnotí uplynulý rok přibližně 54 % občanů, zhruba 41 % ho vidí spíše záporně.

Celkově měli nejčastěji dobrý rok lidé nejmladší (od 15 do 29 let) – 61,1 % (součet odpovědí „velmi dobrý“ a „spíše dobrý“) i většina lidí od 30 do 44 let – 55,3 %. Naproti tomu lidé ve věku nad 45 let jsou s uplynulým rokem nejméně spokojeni (nespokojenost vyjádřilo přibližně 50 % z nich).
Spokojenost s uplynulým rokem stoupá v závislosti na růstu hrubého příjmu domácnosti, a to z 45 % (do 10.000 Kč) až na 73,7 % (nad 40.000 Kč).
Jistá závislost byla zaznamenána také na výši dosaženého vzdělání, přičemž spokojenější jsou lidé s vysokoškolským vzděláním; ovšem nejspokojenější byli lidé se základním vzděláním – nevyučení (základní – nevyučen 70,8 %; vyučen – 47,1 %; střední bez maturity – 53,2 %; úplné střední – 55,0 %; vysokoškolské – 64,4 %).

Rodinné a osobní aspekty, a rovněž pracovní aspekty (bereme-li v úvahu údaje za ekonomicky aktivní obyvatelstvo), jsou hodnoceny výrazně lépe než hledisko životní úrovně. Nicméně ve všech těchto aspektech převažují pozitivní hodnocení nad negativními.
Hlediskem, které vyvolalo více nepříznivých než příznivých reakcí, je aspekt celé společnosti.

Údaje v dlouhodobé perspektivě ukazují setrvalé celkové hodnocení let 1994 a 1995, poněkud zhoršené vnímání roku 1996 a výrazný pokles příznivých hodnocení v roce 1997. Tehdy „nastavená“ úroveň přetrvala bez výrazných změn i v letech 1998 a 1999. Hodnocení roku 2000 bylo příznivější – vrátilo se přibližně na úroveň roku 1996, tedy posledního roku před společenskou krizí provázenou pádem Klausovy vlády. Rok 2001 byl pak hodnocen v nastoleném pozitivním trendu jako jeden z nejlepších v dějinách samostatné České republiky. V roce 2003 se trend opět obrátil směrem k mírně horšímu hodnocení.
„Hodnocení roku 2004 ukazuje, že předchozí zlom trendu směrem k horšímu hodnocení se nepotvrdil a oproti roku 2003 došlo naopak k mírnému zlepšení,“ říká analytik společnosti Factum Invenio Jiří Černý.

Následující tabulky i grafy dokumentují rozdílnost pohledu lidí na své bezprostřední okolí (rodina, on sám, životní úroveň, zaměstnání) a celou společnost. Zatímco hodnocení vztahů v rodině, zdraví a pohody, práce a zaměstnání a životní úrovně zůstává po celé sledované období bez výrazných výkyvů, došlo v r. 1997 k značnému zhoršení hodnocení z hlediska celé společnosti a nízká míra kladných hodnocení zůstala zachována i v letech 1998 a 1999. Rok 2000 byl již hodnocen z celospolečenského hlediska znatelně lépe. Hodnocení roku 2001 vykazovalo setrvalý nárůst spokojenosti, z hlediska celé společnosti šlo o návrat takřka na úroveň roku 1995. Rok 2003 byl hodnocen opět o něco hůře, rok 2004 byl co do jednotlivých aspektů hodnocen zhruba stejně jako rok předchozí.