Jak se město Praha stará o svůj majetek a jak se mění obraz Prahy jako hlavního města

17. 10. 2006
Firma Factum Invenio položila v rámci svého programu Factum Omnibus otázky týkající se názorů veřejnosti na hospodaření Prahy s nemovitým majetkem a vnímání Prahy jako hlavního města. Dotazování proběhlo ve dnech 21.-27. 9. a 5.-11. 10. 2006 na reprezentativním vzorku 250 občanů Prahy ve věku od 15 let, získaném kvótním výběrem.

Jak se město Praha stará o svůj nemovitý majetek
Téměř tři čtvrtiny Pražanů se domnívají, že město Praha se dobře stará o svůj nemovitý majetek - tedy o domy, plochy a pozemky, které patří městu. Pětina obyvatel Prahy si spíše myslí, že Praha se o svůj nemovitý majetek stará špatně. Pouze každý dvacátý obyvatel Prahy neuměl na tuto otázku odpovědět.

GRAF - V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ

Dobře hodnotí způsob nakládání s nemovitým majetkem města Prahy častěji mladí lidé (součet „rozhodně dobře“ a „spíše dobře“ 80,1 %), dále podnikatelé (78,6 %), lidé zaměstnaní v nemanuálních profesích (75,4 %), ale i lidé s příjmem do 15 tisíc Kč (78,6 %). Hůře hodnotí nakládání města Prahy s nemovitým majetkem častěji starší lidé (součet „spíše špatně“ a „rozhodně špatně“ 29,2 %) a zaměstnanci v dělnických profesích (31,3 %).

Jak se mění obraz Prahy jako hlavního města
To, že město Praha nakládá podle mínění většiny svých obyvatel dobře s nemovitým majetkem, se odráží i v hodnocení změny celkového obrazu Prahy jako hlavního města. Podle více než tří čtvrtin Pražanů se obraz Prahy jako hlavního města mění k lepšímu. K horšímu se obraz Prahy mění podle necelé pětiny obyvatel hlavního města. Pouze každý dvacátý obyvatel Prahy neuměl na tuto otázku odpovědět.

GRAF - V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ

Obraz Prahy jako hlavního města se mění k lepšímu zejména podle lidí zaměstnaných v nemanuálních profesích (součet „rozhodně k lepšímu“ a „spíše k lepšímu“ 88,7 %) a lidí ve věku do 45 let (83,0 %). K horšímu se mění obraz Prahy jako hlavního města častěji podle zaměstnanců v dělnických profesích (součet „spíše k horšímu“ a „rozhodně k horšímu“ 31,9 %) a podle starších lidí (25,3 %).