Lidí dávajících přednost domácímu zboží před zahraničním stále ubývá

22. 03. 2011
Letošní výzkum společnosti Factum Invenio potvrdil, že lidí, kteří dávají přednost českému zboží před zahraničním, pořád ubývá. Na druhou stranu se čím dál tím více prosazuje názor, že je české zboží kvalitní.

Pokles preferencí v neprospěch českého zboží se za poslední dekádu promítl do všech kategorií sledovaného sortimentu, jako jsou potraviny, kosmetika, textil či spotřební elektronika. Od roku 1997, kdy začal být výzkum prováděn, došlo k největšímu poklesu u domácích potřeb a nářadí a to o celých 21 procentních bodů.

Na druhou stranu, přestože spotřebitelů dávajících přednost domácím produktům dlouhodobě ubývá, u většiny sledovaného sortimentu stále převažuje podíl lidí, kteří upřednostňují české výrobky.

Podrobnější informace obsahuje volně prodejná zpráva „Značky 2011“.

Dotazování proběhlo v rámci programu Factum Omnibus ve dnech 16. - 21. 1. 2011 metodou řízených osobních rozhovorů na reprezentativním výběrovém souboru 1020 občanů České republiky ve věku od 15 let, získaném kvótním výběrem.

První tematický okruh potvrdil, že u veřejnosti existuje značný zájem o české produkty.
Znění otázky: „Budu Vám číst názvy některých druhů zboží. Řekněte mi, prosím, zda u nich dáváte obvykle přednost českým nebo zahraničním výrobkům?“

Domácí vs. zahraniční výrobky


Domácí výrobky si získaly největší oblibu v kategorii potravin a nápojů, které jsou předmětem rychlé spotřeby. Preference ve prospěch českého zboží se tak nejvýrazněji projevují u piva a vína (66 % dává přednost českým výrobkům), potravin (55 %) a nealkoholických nápojů (51 %).

Naopak, přednost zahraničnímu zboží před domácím dávají Češi pouze v případě spotřební elektroniky (38 % „obvykle zahraniční“), mírně také převažuje preference zahraničního před domácím u parfumerie a kosmetiky (23 %), oděvů a textilu (22 %).

U ostatních položek většina lidí příliš nerozlišuje a nakupuje bez ohledu na původ výrobku.

České produkty se těší oblibě zejména u starší generace. Například u potravin upřednostňuje domácí výrobky 68 % procent lidí ve věku nad 60 let, zatímco v rámci nejmladší věkové skupiny (15-29 let) se stejně orientuje méně než polovina (48 %). Potravinám z domácí produkce pak dále dávají častěji přednost Moravané (60 %) než Češi (53 %) a lidé žijící v malých sídlech do 5 tisíc obyvatel (60 %).

Na pozadí preference nákupu českého zboží se zřejmě odráží tradice. U starších ročníků hraje při nákupním rozhodování nepochybně silnou roli zvyk, detailní znalost produktu, pocit čehosi důvěrného. Nákup domácích výrobků bezesporu také pozitivně ovlivňuje pocit příslušnosti k místu, kde člověk žije a patriotismus obecně.

V případě ostatního sortimentu jsou sociodemografické rozdíly podobné jako u nákupu potravin, jen většinou nejsou tak výrazné.

Na preference mezi českým a zahraničním zbožím se Factum Invenio dotazuje již od roku 1997. Výsledky posledního šetření vesměs potvrzují trend z předchozích let, kdy docházelo k poklesu podílu spotřebitelů dávajících přednost českým výrobkům:

Podíl lidí dávajících u vybraných produktů přednost českým výrobkům


Během posledních 14 let se u všech sortimentů snížil podíl lidí dávajících přednost českým výrobkům. Pokles se ve většině případů pohybuje mezi 10 až 20 procentními body. Výjimku tvoří parfumerie s kosmetikou a spotřební elektronika, kde pokles nebyl tak výrazný. To ovšem hlavně z toho důvodu, že podíl veřejnosti dávající přednost českým výrobkům byl v této kategorii nízký již v roce 1997. Pro další výrazný úbytek tudíž není prostor.

Za zmínku současně stojí, že během posledních let se pokles preference českých výrobků zastavil u potravin a nápojů. V případě piva, vína a potravin dokonce došlo oproti roku 2009 k mírnému nárůstu. Je tedy možné, že se nákupní chování u těchto produktů mírně proměňuje ve prospěch domácích výrobků.

Jak již bylo zmíněno, nákupu českých výrobků dávají přednost spíše starší lidé. Úbytek zastánců českých produktů tak lze kromě jiného vysvětlit demograficky.
Pro další informace prosím kontaktujte:
Olga Kopecká
Tel.: +420 731 403 656
Fax: +420 233 111 002
e-mail: kopecka@ppmfactum.cz