Nákupní vlivy

29. 11. 2004
Výzkum byl realizován v rámci programu pravidelných měsíčních šetření Factum Omnibus. Dotazování proběhlo ve dnech 8. – 15. října 2004 na reprezentativním vzorku 957 občanů České republiky starších 15 let, vybraným kvótním způsobem.

Při výběru alkoholických nápojů je pro spotřebitele nejdůležitější předchozí zkušenost s výrobkem a jeho kvalita. Neméně důležitá je i cena výrobku. Určitý vliv mají také slevové akce, známost firmy a její renomé a doporučení známých. To platí i o tuzemské značce, která výběr a nákup výrobku ovlivňuje poněkud více než značka zahraniční. Nejmenší vliv na nákup alkoholických nápojů mají spotřebitelské soutěže a reklama jako celek.

Nejvýznamnějším faktorem pro výběr a koupi nealkoholických nápojů je předchozí osobní zkušenost. Dalšími dvěma významnými faktory jsou pak kvalita a cena výrobků. Skutečnost, že se jedná o českou značku, má také určitý vliv. Do jisté míry ovlivňují výběr a nákup výrobků také renomé firmy a doporučení známých. Reklama ve všech formách k rozhodování o koupi výrobku opět příliš nepřispívá a spotřebitelské soutěže výběr a nákup zboží neovlivňují téměř vůbec.

Při nákupu potravin se spotřebitelé řídí zejména svou předchozí osobní zkušeností s výrobkem a jeho kvalitou. I v tomto případě je cena dalším významným faktorem ovlivňujícím koupi výrobku. Do jisté míry výběr a nákup potravin ovlivňují i slevové akce v obchodech – následuje česká značka a doporučení známých. Ani v tomto případě není reklama a spotřebitelské soutěže faktorem, který by k výběru a nákupu zboží významněji přispíval.

V případě nákupu oblečení a textilu jsou spotřebitelé nejvíce ovlivněni cenou a kvalitou výrobku. Často dají i na předchozí zkušenost s výrobkem. Rozhodovací proces dále často ovlivňují slevové akce. Renomé firmy a česká značka má vliv na koupi výrobku jen do určité míry. Reklama ve všech formách rozhodování o koupi výrobku však opět příliš neovlivňuje a spotřebitelské soutěže nemají vliv na výběr a nákup zboží téměř vůbec.

Při nákupu obuvi je nejvýznamnějším faktorem kvalita, cena a také předchozí zkušenost s výrobkem. Čtvrtým významným faktorem jsou pak slevové akce v obchodech, následuje renomé a známost firmy. Ostatní faktory výběr a nákup zboží téměř neovlivňují.

Kosmetika se nejčastěji nakupuje na základě předchozí zkušenosti s výrobkem. Významným hlediskem je i kvalita a dále cena a renomé firmy. Často jsou rovněž využívány slevové akce a do jisté míry má vliv doporučení známých, zahraniční značka a doporučení prodavače v obchodě. Další faktory ovlivňují výběr a nákup výrobků jen minimálně s tím, že nejnižší úrovně vlivu dosahuje opět reklama.

V případě úklidových prostředků se spotřebitelé řídí především předchozí zkušeností a cenou. Význam má i kvalita výrobku a slevové akce. Rozhodovací proces je dále do jisté míry ovlivněn doporučením známých a tím, že se jedná o českou značku. Další hlediska nejsou pro výběr a koupi úklidových prostředků příliš důležitá.

Nejvýznamnějším faktorem při výběru toaletních potřeb je předchozí zkušenost s výrobkem a jeho cena. Následuje kvalita a slevové akce. Určitou roli zde hraje i česká značka, doporučení známých nebo v obchodě a renomé firmy. I zde pokles vliv kvality a osobní předchozí zkušenosti.

Při výběru nábytku se spotřebitelé řídí především kvalitou. Dalšími velmi významnými faktory jsou cena, předchozí osobní zkušenost a slevové akce. Vliv české značky, renomé firmy a doporuční známých a prodavačů v obchodě, působí pouze do určité míry. Ostatní faktory ovlivňují rozhodovací proces velmi málo, reklama na všech úrovních pak téměř vůbec.

Kvalita nabízeného zboží je v případě spotřební elektroniky rozhodující. Důležitá je i cena a předchozí osobní zkušenost se značkou. Kromě již uvedených faktorů hrají v rozhodovacím procesu významnou roli známost a renomé firmy, slevové akce a doporučení známých a prodavačů v obchodě. V tomto případě spotřebitelé upřednostňují zahraniční výrobek před tuzemskými značkami. Vzrostl zejména vliv cen, slevových a letákových akcí, renomé firmy a doporučení prodavačů v obchodě a známých. Vliv kvality se oproti roku 1999 významněji nezvýšil.

Srovnání výsledků výzkumu z roku 1999 a letošního dovoluje provést analýzu změny působení jednotlivých faktorů. „Ukazuje se, že od roku 1999 postupně narůstá vliv direct mailu a POS materiálů jako motivačního faktoru pro nákup především zboží dlouhodobé spotřeby (nábytek, spotřební elektrotechnika, oblečení a obuv). Rovněž role slevových akcí výrazněji motivuje k nákupu jak rychloobrátkového zboží (potraviny, nápoje, kosmetika a toaletní potřeby), tak předmětů dlouhodobé spotřeby (nábytek, spotřební elektrotechnika, oblečení a obuv).“, říká Iva Petrová, ředitelka výzkumu Factum Invenio.