Názory veřejnosti na přestavbu letiště ve Vodochodech

19. 04. 2010
Mezi obyvateli Prahy a vybraných měst Středočeského kraje je více přívrženců rozvoje letiště Vodochody než mezi těmi, kteří žijí v bezprostřední blízkosti letiště.

Tyto výsledky vycházejí z rozsáhlého výzkumného šetření, které provedlo Factum Invenio pro společnost Letiště Vodochody na reprezentativním vzorku několika cílových skupin. Výzkum zahrnuje názory:

- populace ČR,
- obyvatel Prahy a vybraných obcí Středočeského kraje,
- obyvatel dotčených lokalit, které jsou již nyní nebo teprve po rozšíření letiště budou dotčeny leteckým provozem.


Dotazování proběhlo ve dnech 26. 2. – 17. 3. 2010. V rámci celorepublikového výzkumu bylo osloveno 1067 občanů ČR starších 15 let. Mezi obyvateli Prahy a vybraných obcí středních Čech bylo uskutečněno 313 rozhovorů s osobami staršími 15 let. Dále bylo realizováno 604 rozhovorů s občany 33 dotčených obcí, které se nacházejí v blízkém okolí vodochodského letiště. Dotazování všech cílových skupin proběhlo prostřednictvím osobních rozhovorů.


Převážná většina obyvatel Prahy a Středočeského kraje podporuje plánovaný rozvoj letiště

Z výsledků výzkumu vyplývá, že s plánovaným rozšířením letiště v rozsahu, který deklaruje investor, souhlasí převážná většina (72 %) občanů Prahy a vybraných měst středních Čech, kteří se dokážou vyslovit pro nebo proti rozvoji letiště. Naproti tomu mezi obyvateli dotčených obcí je více odpůrců rozšíření letiště než jeho přívrženců. Pro rozvoj letiště je více než třetina občanů těchto obcí (37 %), zbývající necelé dvě třetiny (64 %) se staví proti tomuto záměru. Převládající pozitivní postoj obyvatel ze středních Čech koresponduje s jejich zvýšeným zájmem o rozvoj letecké dopravy v ČR a lze předpokládat, že právě z této části populace se bude rekrutovat největší část budoucích uživatelů služeb letiště. Obyvatelé Prahy a středních Čech mimo 33 dotčených obcí* přitom nebudou přímo vystaveni žádným negativním důsledkům plynoucím ze zvýšeného provozu letiště.

Souhlas s rozšířením letiště


Čím blíže letišti, tím větší povědomí o záměru

Obyvatelé dotčených obcí i lidé žijící v Praze a středních Čechách mají stejný zájem o dění kolem letiště (56 %, resp. 55 %). Podle očekávání se více o rozvoj letiště zajímají lidé, kteří častěji létají, a ti, kdo souhlasili s plánovaným rozšířením.
Logicky jsou o existenci záměru rozšíření letiště nejinformovanější obyvatelé obcí, kterých se budoucí rozvoj letiště nejvíce dotkne. Téměř 9 z deseti 10 občanů (88 %) žijících v 33 dotčených obcích podle vlastního vyjádření ví, že se v současné době uvažuje o přestavbě a rozšíření letiště ve Vodochodech. Z obyvatel Prahy a vybraných obcí Středočeského kraje je takto informována nadpoloviční většina (53 %) oproti 22 % v celé populaci ČR. V zásadě tedy podle očekávání platí, že čím dále lidé od letiště žijí, tím je jejich povědomí menší.

Povědomí o záměru rozšířit letiště Vodochody


Převládá spíše povrchní znalost parametrů projektu

Součástí výzkumu bylo dále zjistit konkrétní znalost parametrů projektu, jež vypovídá o reálné informovanosti a zájmu o budoucí rozvoj letiště. Skutečnost, že reálná znalost o projektu je nižší mezi obyvateli dotčených obcí než v případě obyvatel Prahy a Středočeského kraje, je přinejmenším překvapivá.
Mezi obyvateli dotčených obcí, kteří vědí o připravovaném rozšíření letiště a zároveň se o tento projekt zajímají (N = 296), je ve srovnání s občany žijícími v Praze a zkoumaných obcích středních Čech výrazně méně těch, kteří mají určitou představu o plánovaném denním provozu letadel a plánovaném počtu přepravených cestujících za rok na novém mezinárodním letišti. Z těchto výsledků vyplývá, že jejich znalost je v bezprostředním okolí letiště spíše povrchní.
Zhruba čtyři pětiny (79 %) obyvatel dotčených obcí nevědí, kolik letadel bude do Vodochod létat. Nízkou znalost prokázali občané dotčených obcí i v případě plánovaného počtu přepravených cestujících za rok – konkrétní údaj nezná nebo neumělo odhadnout sedm z deseti (69 %). Mezi obyvateli Prahy a vybraných obcí Středočeského kraje je reálná znalost projektu vyšší. Co se týče plánovaného denního provozu na letišti, tak necelá polovina (48 %) dokáže uvést nějaký údaj a předpokládaný počet přepravených cestujících se pokusila odhadnout mírná většina obyvatel (52 %) tohoto regionu. Navzdory tomu, že obyvatelé dotčených obcí deklarují vyšší informovanost o projektu, je tedy jejich znalost konkrétních parametrů týkající se budoucího rozvoje letiště nižší.


* doplněno 20.4.2010

Pro další informace prosím kontaktujte:
Jan Herzmann
Tel.: +420 731 403 699
Fax: +420 233 111 002
e-mail: herzmann@ppmfactum.cz