Postoje domácností k ukládání volných finančních prostředků a segmentace populace ČR na základě těchto postojů

31. 08. 2005
Společnost Factum Invenio realizuje studii zaměřenou na investiční chování obyvatel České republiky již od roku 1995. Výzkum probíhal ve dnech 20. 5. až 25. 5. 2005 na reprezentativním vzorku populace, který tvořilo 1017 občanů České republiky starších 15ti let.

Občanské portfolio
„Mezi šestici způsobů ukládání peněz, které využívá minimálně jedna třetina české populace, již po mnoho let patří běžný účet, stavební spoření, spoření doma, vkladní knížka, životní pojištění a penzijní připojištění“, uvedla Barbora Buřínská, Project Manager společnosti Factum Invenio.

Českou populací nejvíce využívaným způsobem ukládání peněz je v současné době běžný účet, na který své volné finanční prostředky ukládají tři pětiny respondentů.

Stavební spoření je již po mnoho let na špici nejoblíbenějších způsobů ukládání peněz. Již od roku 2002 měla smlouvu o stavebním spoření uzavřenu minimálně polovina dotázaných. V současné době má stavební spoření 52 % dotázaných.

Spoření, ukládání peněz doma tzv. „do slamníku“ využívají v současné době více než dvě pětiny Čechů. Z výsledků šetření posledních let je zřejmé, že počet respondentů, kteří mají doma uloženou nějakou finanční rezervu zůstává zhruba stejný, nicméně je třeba konstatovat, že za poslední dva roky stoupl počet lidí, kteří připouštějí, že si ukládají peníze stranou, o osm procentních bodů.

U další z forem ukládání volných finančních prostředků - vkladních knížek – můžeme konstatovat, že se za poslední tři roky prakticky nemění počet jejich držitelů. V současné době ji vlastní celkem 36 % dotázaných.

Životní pojištění má v současné době uzavřeno více než jedna třetina dotázaných, téměř shodný počet respondentů uvedl, že má uzavřenu smlouvu o penzijním připojištění.

Způsob rozhodování o investování finančních prostředků
Nejčastěji se lidé v současné době o investování finančních prostředků rozhodují sami, případně s partnerem.

Subjektivní hodnocení efektivnosti investování
Sedm lidí z deseti si myslí, že své volné finanční prostředky investují efektivně.

Hodnocení finanční situace domácností
Pro polovinu domácností nenastala v posledních dvou letech žádná změna při hodnocení své finanční situace. V příštích dvou letech očekává zlepšení finanční situace každý pátý dotázaný a naopak zhoršení se obává každý šestý respondent.

Segmentace populace ČR podle investičního chování
Českou populaci lze na základě jejího investičního chování rozdělit do 4 základních vnitřně homogenních a navzájem heterogenních segmentů investorů.

Největším segmentem jsou „Aktivní investoři“ - Investoři v produktivním věku s dostatkem finančních prostředků“ – tvoří jej 44 % dotázaných.

„Tito investoři využívají široké spektrum investičních příležitostí (stavební spoření, životní pojištění, penzijní připojištění, investování do podnikání, nákup pozemku i nemovitosti) a zároveň představují potenciál pro mnoho dalších způsobů investování volných finančních prostředků.“, uvedla Barbora Buřínská ze společnosti Factum Invenio.

Častěji jsou mezi nimi lidé v produktivním věku, lidé se středoškolským vzděláním, lidé s vyššími příjmy na domácnost a lidé žijící ve větších městech.

Další segmenty tvoří „Pasivní investoři“, „Konzervativní investoři“ a „Potenciální investoři“.