Postoje obyvatel ČR k energetickým zdrojům a k třídění odpadů - CEUM 2006

12. 06. 2006
Společnost Factum Invenio v letošním roce realizovala další vlnu výzkumu trhu typu business-to-consumer, zaměřeného na maloodběratele – domácnosti s názvem „Central Europe Utility Market 2006“ (dále CEUM). Výzkum realizujeme od roku 2003 a respondenti jsou vybíráni kvótním způsobem (tedy na základě demografických dat podle pohlaví, věku, vzdělání a regionu). Celkem bylo v letošním šetření dotázáno 1002 lidí a jedná se o reprezentativní vzorek populace ČR.

Výstupem výzkumu je volně prodejná studie, která mapuje následující témata za celou ČR i za jednotlivé kraje:
- využívání jednotlivých energetických zdrojů pro topení, vaření, svícení a ohřev vody,
- zdroje dodávek vody,
- spokojenost domácností s dodavateli elektřiny, plynu, tepla a vody,
- spokojenost domácností s kvalitou dodávek elektřiny, plynu, tepla a vody,
- spokojenost domácností s cenou elektřiny, plynu, tepla a vody,
- pověst dodavatelů elektřiny, plynu, tepla a vody,
- třídění odpadů,
- hodnocení poskytování informací v oblasti třídění odpadů,
- hodnocení četnosti svozu tříděných odpadů,
- hodnocení počtu nádob na směsný odpad,
- spokojenost s komunálními službami.

Spokojenost s cenou elektřiny
Podíl lidí, kteří jsou s cenou elektřiny nespokojeni narůstá, letos jsou to už více jak dvě třetiny.

GRAF- V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ

Třídění odpadu a informovanost veřejnosti
Vždy třídí v České republice odpady 38 % obyvatel. Dále 37 % obyvatel třídí odpady občas a 26 % je netřídí vůbec. Oproti šetření v roce 2004 a 2005 zde došlo k mírnému snížení počtu lidí, kteří se řadí mezi ty, kteří pravidelně třídí odpad.
„Lidé považují informace v oblasti třídění odpadů ve městě za nedostatečné,“ tvrdí Soňa Machová, Project Manager společnosti Factum Invenio.
Spíše nedostačující jsou pro 33 % obyvatel a pro 14 % jsou dokonce rozhodně nedostačující – stejné zjištění jako v roce 2005.

GRAF- V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ