Povědomí o UNICEF a ochota Čechů přispívat

07. 03. 2006
Společnost Factum Invenio realizovala na základě dohody s Českým výborem pro UNICEF opakovaný výzkum, který měl za cíl zjistit znalost a image humanitárních organizací působících v ČR a odezvu na pořad společnosti UNICEF. Dotazování se uskutečnilo metodou řízených telefonických rozhovorů (CATI – Computer Assisted Telephone Interview). V roce 2005 byl výzkum prováděn na reprezentativním vzorku 503 respondentů obyvatel ČR. Sběr dat probíhal v období od 22. – 23. prosince 2005.

GRAF - V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ

Organizaci UNICEF spontánně na prvním místě uvedla téměř pětina (19%) respondentů. Jednalo se především o ženy (23 %) a lidi se středoškolským vzděláním (26 %). Mezi dalšími organizacemi byly Kapka naděje (13 %) a Červený kříž (12 %).

Bez ohledu na pořadí spontánně zmíněných organizaci UNICEF uvedlo téměř 23 % dotázaných. Jednalo se hlavně o ženy, lidi se SŠ vzděláním a také lidi z největších měst.
Kapka naděje byla druhou nejčastěji spontánně zmiňovanou humanitární organizací, uvedlo ji cca 22 % respondentů (častěji: ženy, mladí lidé ve věku 18 až 29 let).
Téměř jedna čtvrtina dotázaných neznala nebo si nevzpomněla na žádnou humanitární organizaci.

GRAF - V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ

Z porovnaní nejznámějších humanitárních organizací u nás je zřejmé, že UNICEF se stal v uplynulých 5 letech subjektem, který se nejčastěji vybaví jako první na mysli každému pátému obyvateli ČR. Organizace Červený kříž vykazuje v průběhu šetření posledních 5 let klesající trend znalosti.

GRAF - V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ

Vývoj celkové znalosti (spontánní + navozená znalost) organizace UNICEF, od roku 2000 do roku 2005, vykazuje trvale rostoucí trend. Celková znalost organizace UNICEF se v české populaci zvýšila od roku 2000 z 54 % na 81 % v roce 2005.
Relativně vyšší hodnoty v oblasti první zmíněné a spontánní znalosti souvisí s největší pravděpodobností s odezvou na odvysílaný pořad organizace UNICEF a další PR aktivitami, především možností posílání příspěvků formou DMS.

GRAF - V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ

Výše uvedené hodnoty jsou tvořeny součtem odpovědí „zcela vystihuje“ a „spíše vystihuje“ u jednotlivých výroků. Činnost organizace UNICEF schvaluje 86 % respondentů, stejný podíl považuje za vystihující výrok „Pomáhá lidem v ostatních zemích“. Podobně dotázaní hodnotili výrok „Pomáhá v nouzi“ (84 %).
Pouze 26 % dotázaných souhlasí s výrokem, že UNICEF má „Příliš mnoho peněz v administrativě“.

Níže uvedené údaje jsou výsledkem posledního výzkumu (v roce 2005) a výsledky, které byly získány
z dřívějších šetření.

GRAF - V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ

Výsledky z posledního průzkumu ukazují na obecné zlepšení image organizace UNICEF v očích české veřejnosti. Nejvíce respondentů schvaluje činnost organizace UNICEF, u tohoto výroku došlo také k největšímu meziročnímu nárůstu.

GRAF - V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ

80 % dotázaných Čechů uvedlo, že během posledních dvou let přispělo nějaké humanitární organizaci. V roce 2005 došlo k zásadnímu nárůstu v přispívání zejména opakovaných příspěvků.

„Tento nárůst nastartovala s největší pravděpodobností katastrofa v jihovýchodní Asii – vlny Tsunami a další přírodní katastrofy, kdy se rozšířila možnost přispívat prostřednictví mobilu, formou DMS.“ říká Martin Melichar ze společnosti Factum Invenio.

GRAF - V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ

Téměř čtvrtina (24 %) dotázaných uvádí, že přispělo v roce 2005 přímo organizaci UNICEF. V průběhu uplynulého roku alespoň jednou přispělo dvakrát tolik osob. Klíčové je, že došlo k nárůstu opakovaných příspěvků.

Sledovanost TV pořadu organizace UNICEF
V roce 2004 (28. listopadu) byl na televizním programu ČT2 vysílán mezi 20:00 a 22:30 hodinou pořad s názvem „Večer na téma UNICEF“.

GRAF - V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ

Reportážní pásmo zaměřené na činnost organizace UNICEF v roce 2004 vidělo pouze 8 % respondentů. Vyšší sledovanost uváděli lidé s VŠ vzděláním, lidé z větších měst a Prahy.
V roce 2005 (21. prosince) byl na televizním programu Nova mezi 21:05 – 22:00 hodinou vysílán v rámci cyklu „Na vlastní oči“ dokumentární pořad připravený se společností UNICEF.

GRAF - V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ

Pořad v roce 2005 viděla čtvrtina (26 %) dotázaných. Jednalo se hlavně o ženy a osoby nad 60 let. Lidé, kteří tento pořad viděli, častěji spontánně uváděli, že organizaci Unicef znají.
Nárůst sledovanosti ovlivnil dozajista odlišný koncept pořadu a především přesun vysílaného pořadu z kanálu ČT2 (v roce 2004) na televizi Nova v roce 2005. Tento krok, byť s sebou přinesl změnu struktury diváků, se ukázal z hlediska efektivity sledovanosti programu jako správná volba.
Podle interních údajů organizace Unicef pořad v roce 2004 na ČT2 vidělo cca 300.000 diváků a v roce 2005 na TV Nova cca 1.308.000 diváků.