Předsednictví České republiky v Evropské unii

22. 02. 2008
Firma Factum Invenio položila v rámci svého programu Factum Omnibus sadu otázek týkajících se předsednictví ČR v Evropské unii. Šetření proběhlo ve dnech 8.-13. února 2008 na reprezentativním vzorku 1069 obyvatel ČR starších 15 let, získaném kvótním výběrem.

Informovanost o předsednictví ČR
Dvě třetiny obyvatel ČR vědí, že Česká republika bude v první polovině roku 2009 předsedat Evropské unii. Převažují však ti, kteří tuto informaci „jen tak letmo zaznamenali“ (45 %), zatímco lidí, kteří o našem předsednictví „hodně slyšeli nebo četli“, je přibližně pětina (21 %). Téměř třetina lidí (30 %) není o této skutečnosti vůbec informována.

Víte, že v polovině roku 2009 bude ČR předsedat Evropské unii?

O předsednictví EU jsou lépe informováni muži než ženy. Mladí lidé do 29 let často nejsou informováni (38 %). Překvapivě dobře se cítí informováni senioři – hlubší informace má 27 % z nich. Míra informovanosti souvisí s úrovní dosaženého vzdělání. Mezi lidmi se základním vzděláním je velký podíl těch, kteří o předsednictví Česka vůbec nevědí (38 %), zatímco ve skupině vysokoškolsky vzdělaných osob připustilo neznalost jen 5 % osob; více než polovina vysokoškoláků (53 %) už o této záležitosti hodně slyšela nebo četla. Velká informovanost je také mezi Pražany – téměř třetina (32 %) má hlubší informace.

Kde budou probíhat jednání?
Lidé, kteří informaci o českém předsednictví alespoň zaznamenali, nemají příliš jasný názor na to, kde v ČR budou probíhat jednání s evropskými politiky. Zhruba dvě pětiny obyvatel (41 %) se domnívají, že všechna jednání se odehrají v Praze. Téměř stejný podíl osob (40 %) si myslí, že jednání se odehrají i v jiných městech ČR. Pětina (20 %) nemá na tuto záležitost žádný názor.

Kde se podle Vašeho názoru budou odehrávat jednání s politiky z ostatních zemí?

Připravenost ČR na předsednictví
Mezi obyvateli ČR mírně převládá názor, že naše země bude na předsednictví velmi či spíše dobře připravena (45 %), přičemž velmi dobrou připravenost očekává 5 % lidí. Skeptiků, kteří očekávají špatnou připravenost, je ovšem jen o 4 procentní body méně než optimistů, tj. celkem 41 %. Zastánci vyhraněných kritických názorů jsou mezi nimi v menšině, velmi špatnou přípravu očekává 6 % lidí.

Jak myslíte, že bude ČR na předsednictví EU připravena?

Muži jsou kritičtější než ženy, dobrou připravenost ČR na předsednictví očekává 41 % z nich ve srovnání s 49 % žen. Dobrou připravenost očekávají častěji obyvatelé hlavního města (55 %).

Očekávané přínosy předsednictví
Názory veřejnosti na přínosy našeho předsednictví v EU jsou nevyhraněné. Polovina obyvatel České republiky si myslí, že předsednictví přinese naší zemi „dobré i špatné“. Skupiny osob, které očekávají hlavně pozitiva nebo hlavně negativa, jsou vyrovnané (shodně 11 %). Velký podíl lidí (28 %) se neumí k této otázce vyjádřit.

Myslíte, že předsednictví ČR Evropské unii přinese lidem u nás:

Přínosy předsednictví neumí posoudit více než třetina mladých lidí do 29 let (37 %). Lidé se základním vzděláním o něco častěji předpokládají negativní dopady (13 %) a velmi často neumí záležitost posoudit (32 %). S tím kontrastují názory lidí s vysokoškolským vzděláním, kteří relativně často očekávají pozitivní dopady (19 %) a poměrně zřídka nemají na věc názor (14 %). Lidé z nejnižší příjmové skupiny (do 15 tisíc Kč hrubého měsíčně na domácnost) mají častěji negativní očekávání (18 %) a jen málo pozitivní (8 %). Jinak je tomu u nejvyšší příjmové skupiny domácností (negativní očekávání 6 %; pozitivní 17 %).

Požadavky, které by měla ČR prosazovat
V odpovědích na otevřenou otázku, jaké požadavky by měla naše země v době předsednictví vůči Bruselu a ostatním členským zemím prosazovat, se nejčastěji objevilo „prosazování vlastních zájmů“ (28 %), „získání peněz a dotací z EU“ (25 %) a také „lepší život, bez zdražování“ (23 %). Téměř třetina obyvatel ČR neví.

Co by se měla snažit prosadit během svého předsednictví vůči Bruselu a ostatním členským zemím?

Prosazování zájmů ČR uvedli velmi často lidé ve věku 30-44 let (32 %) a s vysokoškolským vzděláním (37 %).

Kdo by měl zájmy ČR v době předsednictví zastupovat
Nejvíce lidí si myslí, že zájmy ČR by v době předsednictví EU měl zastupovat Václav Klaus. Celkem ho spontánně uvedla téměř třetina občanů (31 %), přičemž téměř čtvrtina jej spontánně jmenovala na prvním místě (23 %). Druhou nejčastěji uváděnou osobností byl Jan Švejnar 25 %, následovaný Václavem Havlem
a Karlem Schwarzenbergem.

Kdo by měl podle Vašeho názoru zastupovat v době předsednictví zájmy ČR vůči EU?

Lidé s vysokoškolským vzděláním považují častěji za vhodnou osobnost Karla Schwarzenberga (26 %). Senioři nadprůměrně často preferují Jiřího Paroubka (19 %). Nejvýraznější je volba obyvatel Prahy. Pražané považují velmi často za vhodnou osobnost Václava Klause (42 %), Karla Schwarzenberga (30 %), Václava Havla (28 %) a také Mirka Topolánka (18 %).