Transparentnost hospodaření firem v ČR

11. 10. 2006
Společnost Factum Invenio realizovala telefonické šetření zaměřené na transparentnost hospodaření firem v České republice ve dnech 4. 9. až 14. 9. 2006 s finančními řediteli TOP 500 firem.

Zveřejňování informací – stav v ČR
Polovina dotázaných finančních ředitelů se domnívá, že společnosti v ČR jsou ochotny zveřejňovat informace o svém hospodaření.

GRAF - V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ

Naprostá většina (konkrétně 90,1 %) finančních ředitelů souhlasí s tím, že transparentnost hospodaření zvyšuje hodnotu společnosti na trhu.

Tři pětiny oslovených zástupců TOP 500 firem zastávají názor, že informace zveřejňované společnostmi v České republice umožňují získat objektivní názor na danou společnost. Necelé dvě pětiny (37,7 %) jsou však opačného názoru.

Téměř polovina (48,5 %) finančních ředitelů se domnívá, že zahraniční společnosti, které působí v České republice, přistupují otevřeněji ke zveřejňování informací o svém hospodaření. Opačný názor zastávají dvě pětiny z nich a každý desátý nemá na tuto věc žádný názor.

Míra a úroveň zveřejňovaných informací
„Míra zveřejňovaných informací o hospodaření firem podnikajících v České republice se při porovnání se stavem v minulosti zlepšuje,“ uvedla Barbora Buřínská, Project Manager společnosti Factum Invenio, „tento názor sdílí devět z deseti dotázaných finančních ředitelů TOP 500 firem. Ke zlepšení ve zveřejňování informací přispělo především dodržování zákonných povinností.“

Polovina oslovených finančních manažerů se domnívá, že úroveň zveřejňovaných informací se liší dle oboru činnosti firem, více než čtvrtina je přesvědčena o opaku a čtvrtina nemá žádný názor.

Důležitost zveřejňování informací
Naprostá většina finančních ředitelů (87,1 %) se domnívá, že zveřejňování informací o firemním hospodaření je důležité pro větší transparentnost podnikatelského prostředí.
Prakticky všechny dotazované společnosti (98 %) věnují informacím, které zveřejňují, velkou pozornost.
Pro více než čtyři pětiny finančních ředitelů je důležité mít informace o hospodaření jiných společností a to především z důvodu potřeby znalosti finanční a obchodní situace firem.

Legislativní podpora transparentnosti hospodaření firem
Mezi oslovenými finančními řediteli TOP 500 firem převládá názor (zmínilo 85 % z nich), že současné zákony podporují transparentnost hospodaření firem v ČR.
Dle jejich názoru by průhlednost hospodaření firem zvýšily především důsledné kontroly zákonem požadovaných informací, zmínila pětina z nich.

Účetní závěrka
Téměř všichni (95 %) dotázaní zástupci firem uvedli, že jejich společnost má ze zákona povinnost zveřejňovat účetní závěrku.

Celkem 92,7 % finančních ředitelů dotazovaných firem zmínilo, že dle jejich názoru povinné zveřejňování účetních závěrek zvyšuje transparentnost podnikatelského prostředí, a to především z důvodu, že pomůže vytvořit představu o hospodaření podniku (zmínilo 84,3 % oslovených).
Více než dvě třetiny zástupců firem nepovažují zveřejňování účetní závěrky za administrativně náročné.
Sedm z deseti finančních ředitelů se domnívá, že by se měla rozšířit povinnost zveřejňovat účetní závěrku na více společností.

GRAF - V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ