Veřejnost a elektrická energie 2009

07. 10. 2009

Okruhy dotazování:

- znalost spotřeby elektrické energie domácnosti
- zdroje využívané pro vytápění domácností
- spokojenost s kvalitou dodávek elektrické energie a jejím dodavatelem
- názory obyvatel na cenu elektrické energie a jejich reakce na růst cen elektrické energie
- hodnocení konkurenčního prostředí na trhu s elektrickou energií
- potenciální změna dodavatele, konkurenční nabídky

Struktura studie

- Metodika výzkumu
- Hlavní zjištění
- Analýza výsledků ve formě komentovaných grafů a tabulek
- Dotazník
- Tabulková příloha (frekvenční tabulky a třídění podle sociodemografických proměnných – pohlaví, věk, vzdělání, ekonomická aktivita, příjem domácnosti, kraj, velikost místa bydliště).

Společnost Factum Invenio položila v rámci svého omnibusového šetření sérii otázek týkajících se vnímání trhu s elektrickou energií v České republice. Otázky byly pokládány v červenci letošního roku a šetření proběhlo na reprezentativním vzorku 1069 obyvatel ČR starších 15 let.