Výdaje českých domácností o Vánocích

08. 12. 2005
Společnost Factum Invenio, s.r.o. položila v rámci svého programu omnibusových šetření otázky týkající se vánočního chování českých spotřebitelů. Dotazování proběhlo ve dnech 18.11. – 23.11.2005 metodou řízených osobních rozhovorů na reprezentativním výběrovém souboru 1129 občanů České republiky ve věku od 15 let získaném kvótním výběrem.

Předpokládané výdaje za potraviny a nápoje
Zatímco se průměrné výdaje na potraviny i nápoje určené na Vánoce v průběhu let 2001 až 2004 stále mírně snižovaly, letos byl zaznamenán opětovný nárůst (což je patrné zejména u potravin), který ale nedosahuje ukazatelů z roku 2001.

Výdaje na všechny uvedené položky samozřejmě rostou úměrně s výší příjmu domácnosti a počtem osob, které v domácnosti žijí. Největší výdaje rovněž předpokládají lidé s vyšším vzděláním, ve věku 30 – 44 let; méně peněz (a to zejména v kategorii alkoholických nápojů) naopak hodlají vydat lidé nad 60 let, ovdovělí a rozvedení a dále ti, kteří žijí v jednočlenných domácnostech.

TABULKA - Jaké výdaje Vaše domácnost bude mít, příp. již měla v souvislosti s Vánocemi? - V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ

Předpokládaná útrata za vánoční dárky
Letos se obyvatelé České republiky chystají za dárky utratit v průměru 4.598 Kč, což je částka, která je srovnatelná s časovým obdobím 2002 – 2004, avšak je zde patrný trend mírného poklesu.

V porovnání s loňským rokem letos hodlají muži utrácet za vánoční dárky více peněz než loni (2004 – 4.184 Kč, 2005 – 4.536 Kč), zatímco ženy jsou poněkud spořivější (2004 – 5.029 Kč, 2005 – 4.653 Kč).
Nejvíce peněz však za dárky vydají lidé ve věku 30 – 59 let (průměr okolo 5.550 Kč), vysokoškoláci (7.146 Kč), osoby z početnějších domácností (a tudíž i ženatí a vdané, na rozdíl od svobodných nebo ovdovělých) a rovněž lidé s příjmy domácnosti nad 25.000 Kč (průměrná předpokládaná útrata 6.110 Kč).

Částka vydaná na dárky pro jednu osobu je letos mírně nižší než v roce předcházejícím – 1.026 Kč.

TABULKA - Jak vysokou sumu peněz hodláte Vy osobně utratit za vánoční dárky? - V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ

Počet obdarovaných osob
Stejně jako v předešlých letech dávají Češi nejčastěji vánoční dárky třem nebo čtyřem osobám (30,8 %). Koupit dárek více lidem hodlají v průměru častěji ženy, lidé s vyšším vzděláním a s příjmy domácnosti nad 25.000 Kč.
Počet obdarovávaných se zvyšuje úměrně počtu lidí v domácnosti, v níž člověk žije.

TABULKA - Pro kolik lidí kupujete vánoční dárky? - V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ

Nákup na splátky či na úvěr
To, že hodlají při nákupu vánočních dárků využít prodej na splátky či spotřebitelský úvěr, „přiznává“ jen velmi malá část populace - zatímco úmysl využít prodeje na splátky vyjádřilo 5,2 % lidí, u spotřebitelského úvěru to bylo pouze 2,8 % občanů. Oproti loňskému roku je zde patrný mírný trend růstu (prodeje na splátky loni zamýšlelo využít 4,4 % lidí a spotřebitelský úvěr 2,2 % populace), což však nemusí znamenat reálný růst, ale například i větší ochotu tuto skutečnost přiznat. Kupovat dárky na splátky se nejčastěji chystají lidé mezi 30 a 44 lety a s příjmem domácnosti nad 15.000 Kč.

České nebo zahraniční?
Při nakupování vánočních dárků nehraje pro většinu Čechů (74,8 %) žádnou roli, zda se jedná o tuzemské či zahraniční výrobky. Zboží českých výrobců upřednostňuje necelá pětina (18,7 %) občanů, což je přibližně o téměř čtyři procentní body méně než loni. Pouze 6,5 % lidí pak obvykle nakupuje zboží zahraniční výroby.

Českým výrobkům dávají přednost lidé starší (30,9 % lidí nad 60 let oproti 11,0 % mezi mladými do 29 let), s nižšími příjmy. Zahraniční zboží naopak upřednostňují nejčastěji mladí do 29 let (10,2 %) a lidé s příjmy domácnosti nad 25.000 Kč měsíčně (průměr okolo 8,8 %).

Doba nákupu
Většina Čechů (62,1 %) odkládá nákup vánočních dárků až na listopad a prosinec. Během září a října začíná nakupovat necelá třetina občanů (30,2 %) a pouze 7,3 % lidí začne s vánočními nákupy dříve.

Většinu dárků má přitom do konce října nakoupenu jen 3,1 % populace, drtivá většina občanů však nákup vánočních dárků dokončuje až v prosinci (80,2 %).

S nákupem dárků začínají později především muži, mladí lidé do 29 let a svobodní. Své vánoční nákupy častěji dokončují už v listopadu jednak ženy a dále lidé nad 60 let věku.

Jaký budete mít vánoční stromeček?
Nějaký vánoční stromeček bude mít 87,1 % Čechů, což je v porovnání s předchozím rokem přibližně o šest procentních bodů méně. Z těch, kteří uvedli, že budou nějaký stromeček mít, více než polovina zvolí „živý“, řezaný (54,7 %).

Živý stromeček budou mít významně častěji lidé mezi 30 a 44 lety, vzdělanější, s příjmy domácnosti nad 30.000 Kč a lidé, kteří jsou sezdaní. Umělý stromeček naopak budou mít častěji lidé nad 60 let (42,7 %), lidé s nižším vzděláním a nižšími příjmy.

S rostoucím počtem osob v domácnosti klesá podíl těch, kteří nebudou mít žádný vánoční stromeček - v jednočlenných domácnostech se to však týká třetiny lidí (32,8 %). Bez stromečku naopak zůstanou nejčastěji lidé nad 60 let (17,6 %), ovdovělí (29,4 %) a rozvedení (18,9 %).

GRAF - Jaký budete mít letos vánoční stromeček? - V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ

Kde budou Češi trávit letošní Vánoce a Silvestr?
Vánoce jsou stále svátkem, který má zcela intimní charakter - téměř tři čtvrtiny Čechů (73,7 %) je bude letos trávit doma, v nejužším rodinném kruhu nebo sami. Příbuzné si domů pozve pětina lidí (20,4 %), naopak u příbuzných stráví Vánoce 3,1 % občanů – zpravidla se jedná o starší, ovdovělé a lidi z jednočlenných domácností. Stále ještě není obvyklé odjíždět přes Vánoce na placené pobyty – využívá je pouze nepatrný zlomek obyvatel České republiky.

Silvestrovské oslavy jsou naproti tomu společenskou událostí – konec starého roku proto lidé výrazně častěji tráví v širším okruhu lidí. Přes dvě pětiny (43,9 %) však přesto oslaví Silvestr doma s nejbližší rodinou nebo sami. Jsou to častěji ženy (48,8 % žen oproti 38,5 % mužů), lidé s nižším vzděláním a z menších měst. Doma (jak s nejbližší, tak širší rodinou) stráví Silvestr 88,4 % občanů ve věku nad 60 let.

Těmi, kdo oslaví Silvestra u přátel, jsou nejčastěji mladí do 29 let (39,1 %), svobodní (40,8 %) a lidé s příjmem domácnosti nad 25.000 Kč. Na placený pobyt (jak v ČR, tak do zahraničí) pojedou především vysokoškolsky vzdělaní lidé (8,8 %) a osoby s měsíčním příjmem nad 30.000 Kč (5,7 %).

GRAF - Kde budeme trávit Vánoce a Silvestr - V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ