Životní prostředí není tak problematické, jak vypadá

26. 09. 2011
I když lidé deklarují problematiku životního prostředí jako důležitou, nemají s ní Češi příliš velké starosti. Se stavem přírody a čistotou ovzduší jsme převážně spokojeni.

Problémy s ovzduším jsou hlavně ve větších městech, ale i v tak exponované oblasti jako je Ostravsko převažují obavy z nezaměstnanosti nad obavami ze špatného stavu životního prostředí.

Společnost Factum Invenio provedla v rámci svého výzkumného programu Factum Omnibus šetření zaměřené na problematiku života v místě bydliště českých rezidentů. Zkoumali jsme vztah k životnímu prostředí ve srovnání s jinýcmi aspekty života jako je např. bezpečnost, zaměstnanost nebo preferovaný průmysl. Zvláštní pozornost jsme věnovali názorům obyvatel Prahy a Ostravy.

Dotazování proběhlo ve dnech 9. 9. – 16. 9. 2011 na reprezentativním vzorku 937 občanů ČR ve věku od 18 let, získaném kvótním výběrem. V Praze a Ostravě byl navíc výběrový sobor posílen tak, aby bylo možné srovnávat tyto dva regiony s výsledky za celou ČR. V Praze bylo dotázáno 320 respondentů a v Ostravě 304 respondentů. Byla zachována reprezentativita vzorku.

Z průzkumu bude vydána volně prodejná studie obsahující i podrobné třídění výsledků podle sociodemografických charakteristik. Studie bude k dispozici všem zájemcům po 1. říjnu.

Jako téměř bezproblémové se Čechům jeví stav přírody v okolí jejich bydliště. Rozhodně a spíše spokojeny jsou s tímto aspektem tři čtvrtiny obyvatel ČR (74 %). Spokojeni jsou hlavně lidé z menších měst (82 %), ve větších aglomeracích je spokojenost menší (jen 62 %). Dobře je také hodnocen atribut „možnosti bydlení“ (spokojeno 71 %). S veřejnou dopravou a možnostmi kulturního vyžit“ jsou spokojeny dvě třetiny občanů (65 %), ani v menších obcích nejsou tyto oblasti vnímány jako problematické.

Nehůře je hodnocena především ekonomická situace a nezaměstnanost (spokojeno jen 21 %). Tyto problémy tíživěji dopadají na obyvatele středních měst a také na ty, kteří jsou na ně teoreticky hůře připraveni - mají nižší příjmy a nižší vzdělání. Obyvatele větších měst trápí kriminalita a také nepřizpůsobiví občané – zatímco na menších městech je to problém pro 4 lidi z 10, v největších městech pro více než 7 z 10.

Spokojenost s oblastmi života v místě bydliště - ČR


Mezi Prahou a Ostravou jsou zásadní rozdíly právě ve vnímání nejsilnějšího problému, který trápí Čechy – nezaměstnanosti. Zatímco v Praze tento problém cítí jen 18 %, v Ostravě je to více než trojnásobek, 71 % osob. Silné obavy ze ztráty zaměstnání, buď u nich osobně, nebo u někoho z rodiny, pociťuje v Praze jen 15 % obyvatel, v Ostravě je to více než dvojnásobek – 32 %.

V Ostravě i Praze je znečištění ovzduší vnímáno hůř než v celé ČR. Podle názoru obyvatel těchto měst je způsobeno především silnou koncentrací automobilové dopravy. Jako nejvíce ohrožující látky respondenti uváděli především výfukové plyny (19 %). Lidé také mají za to, že se situace ohledně automobilových emisí dále zhoršuje, v Ostravě si to myslí více než polovina obyvatel (54 %).

Na druhém místě se umístily průmyslové zplodiny. V Ostravě je průmysl vnímán jako silná zátěž, ale podle třetiny Ostravanů se situace zlepšuje (32 %). Ve slezské metropoli také registrujeme povědomí ohledně domácí topení a spalování odpadů. Jako silnou zátěž tento zdroj znečistění hodnotí celkem 53 % rezidentů. Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí investovat do výměny a modernizace způsobu vytápění by tak v Ostravě mohlo mít silný pozitivní dopad.

Zajímavé srovnání nabízí preferenci hospodářských odvětví. Zatímco Pražané preferují rozvoj školství, energetiky nebo zdravotnictví, lidé v Ostravě by nejraději rozšířili těžký průmysl. Jedná se především o tradiční zpracování železa a oceli (preference 34 %, zatímco v průměru ČR jen 6 %) a automobilový průmysl (32 %, zatímco v ČR jen 17 %). Je tedy vidět, že i když je průmysl v Ostravě vnímán jako znečišťovatel ovzduší, lidé přesto mají za to, že podporu a investice si zaslouží právě tradiční odvětví Ostravského průmyslu.

Jaký typ průmyslu podporovat - ČR


Obyvateli Ostravy je průmysl železa a oceli vnímán jako tradiční zaměstnavatel a jeho budoucnost na Ostravsku by měla pokračovat. Jeho pokračování by chtělo 7 z 10 obyvatel Ostravy, 45% z nich by dokonce uvítalo jeho rozšíření. Nutná je ovšem modernizace, aby se snížily emise z výroby – tu požaduje naprostá většina rezidentů (85 %). Podle jejich názorů by tuto modernizaci měla kromě podniků samotných financovat EU (oba zdroje 44 %). Třetina obyvatel Ostravy (33 %) se v tomto ohledu spoléhá na stát.Pro další informace prosím kontaktujte:
Jan Herzmann
Tel.: +420 731 403 699
Fax: +420 233 111 002
e-mail: herzmann@ppmfactum.cz