In-store interviews

  • In-Store dotazování je realizováno přímo v provozních jednotkách (filiálkách) - např. maloobchodních firem, provozovatelů služeb a společného stravování či finančních institucí. Dotazování se může uskutečnit i v rámci větších obslužných komplexů (zejména obchodních center či maloobchodních parků) nebo v navazujících prostorách (např. na parkovištích, příjezdových komunikacích nebo pasážích).
  • V rámci tohoto dotazování je možné sledovat pohyb a orientaci respondentů v provozovně, nákupní chování, plánované a impulsivní nákupy, vliv POP atd.
  • In-Store dotazování může mít různou podobu, od několikaminutového dotazování po formu asistovaného nákupu, kdy tazatel prochází s respondentem celou nákupní trasu a dotazování doplňuje pozorováním.
  • Dotazování provádějí vyškolení tazatelé, kteří kontaktují na příslušném místě osoby, které splní předem stanovená screeningová kritéria. S každým vybraným respondentem je poté proveden rozhovor podle připraveného dotazového schématu.