Osobní rozhovory (FtF)

  • Sběr dat prostřednictvím tazatelské sítě zajišťujeme vlastními kapacitami. Výběr respondentů probíhá podle konkrétní specifikace zadání a to v rámci reprezentativního vzorku celé populace ČR nebo ve vybraných segmentech cílové populace.
  • Tazatelská síť je rozprostřena po celé České republice. Dotazování, provádějí vyškolení tazatelé - musí projít soustavou vnitřních školení, než mohou skutečně dotazovat v terénu. Všechna školení probíhají podle obecně platných standardů pro dotazování. Je kladen velký důraz na zodpovědný přístup tazatelů k zadanému úkolu. Provádějí se pravidelné kontroly tazatelské práce, čímž je zabezpečován rychlý a vysoce kvalitní sběr dat.